ดาวน์โหลด
 กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 งานจัดซื้อจัดจ้าง
 งานการเงินและบัญชี
 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนป้องกันการทุจริต
 งานบริหารงานบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หัวข้อดาวน์โหลด
 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.ทุ่งอรุณ
 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
 - การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
 - แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 - ขั้นตอน กระบวนการสรรหาพนักงานจ้าง
 - คำร้องให้ กสถ. เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน
 - ประกาศ อบต.ทุ่งอรุณ เรื่องมาตรการให้รางวัลและการลงโทษ
 - (การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร) ประกาศ ก.อบต.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560
 - (การสรรหาและคัดเลือก)ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
 - รายงานติดตามผลและประเมินผลการบริหารงานและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565
 - การกำหนดการฝึกอบรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประเถทวิชาการและประเภททั่วไป
 - ประกาศคณะกรรมการมาตรการบริหารงานบุคคล เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 - การพัฒนาบุคลากร
 -  การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 - แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ.2567-2569
 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1 ตค 65-30 กย 66
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology