ดาวน์โหลด
 กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 งานจัดซื้อจัดจ้าง
 งานการเงินและบัญชี
 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนป้องกันการทุจริต
 งานบริหารงานบุคคล

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
หัวข้อดาวน์โหลด
 - โครงการประเมินภาวะโภชนาการและแก้ปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในชุมชน
 - การลงนาม MOU 3ฝ่าย เพื่อคุณภาพและความโปร่งใสร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
 - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกตามภารกิจของหน่วยงาน
 - การประชุมวางแผนการจัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2567
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology