ดาวน์โหลด
 กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 งานจัดซื้อจัดจ้าง
 งานการเงินและบัญชี
 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนป้องกันการทุจริต
 งานบริหารงานบุคคล

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
หัวข้อดาวน์โหลด
 - สถิติการใช้บริการงานจัดเก็บภาษี
 - สถิติการให้บริการกองช่าง
 - สถิติการให้บริการกองช่าง
 - ข้อมูลสถิติการให้บริการ walk-in พ.ศ.2566
 - ข้อมูลสถิติการให้บริการ E-Service พ.ศ.2566
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology