โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายวิระชาติ จิตรพิทักษ์เลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ โทร.0991589888
 
นายไวพจ ชุ่มกระโทก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ โทร.0930099059
 
นายศักดาวุธ ชัดกระโทก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ โทร.0817356759
 
นายประจวบ วัฒนคงสุข
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ โทร.0848270477


 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology