โครงสร้างองค์กร
 
 
นายวิระชาติ จิตรพิทักษ์เลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ โทร.0991589888
 
นายศักดาวุธ ชัดกระโทก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ โทร.0817356759
 
นายไวพจ ชุ่มกระโทก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ โทร.0930099059
 
นายประจวบ วัฒนคงสุข
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ โทร.0848270477
 
นายเจริญ ไวย์สูงเนิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทร 0823577885
 
นางชนม์นิกานต์ ห่ามกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทร.0819918748
 
นางจิรานุวัฒน์ สง่าแรง
หัวหน้าสำนักปลัด โทร.0956167247
 
นายธวัชชัย รัตนธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง โทร.0652388854
 
นายวิษณุ ใคร่กระโทก
ผู้อำนวยการกองช่าง โทร.0967710852
 
นายธวัชชัย รัตนธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา โทร.0652388854
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology