โครงสร้างองค์กร
 
 
นายธวัชชัย รัตนธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง โทร.0652388854
 
นางนภัสกรณ์ เลาสูงเนิน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โทร.0815790102
 
นางสาวอารีย์ แย้มสำเร็จ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน โทร.0857657454
 
นางรุ่งนภา มิ่มกระโทก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทร.0935877497
 
- ว่าง -
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นางสาวนฤมล ชุ่มกระโทก
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ โทร 0934271728
 
นางภวดี วัฒนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โทร.0942737557
 
นางน้ำอ้อย ชุมกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ โทร.0925736920
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology