โครงสร้างองค์กร
 
 
นางผ่องศรี เข็มทอง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ โทร.0917286969
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology