โครงสร้างองค์กร
 
 
นายธวัชชัย รัตนธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา โทร.0652388854
 
นางสาวธัญรตี จันทรเจริญ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ โทร.0845107264
 
นางสาวประภัสสร ไชยโยธา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โทร.0812649481
 
นางสาวอรอนงค์ สุนทรรัตน์
ครู โทร.0981034376
 
นางสุนีรัตน์ เกษมจารุรัชช์
ครู โทร.0801546505
 
นางสุภาภรณ์ จอมกระโทก
ครู โทร.0956092494
 
นางสาวหยาดพิรุณ ซวงกระโทก
ครู โทร.0916655260
 
นางสาวรุ่งมณี เงียบกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ โทร.0807234532
 
นางสุฑากมล เดชาศรีมงคล
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)โทร.0929529932
 
นางสาวสุนิสา นวนกระโทก
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก โทร.0844723865
 
นางเพ็ญสุภา ศรีดก
ผู้ดูแลเด็ก โทร.0644461992
 
นางชลธิชา แล้วกระโทก
คนงาน โทร.0985144472
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology