โครงสร้างองค์กร
 
 
นายเจริญ ไวย์สูงเนิน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทร 0823577885
 
นางชนม์นิกานต์ ห่ามกระโทก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทร.0819918748
 
นางจิรานุวัฒน์ สง่าแรง
หัวหน้าสำนักปลัด โทร.0956167247
 
นายธวัชชัย รัตนธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง โทร.0652388854
 
นายวิษณุ ใคร่กระโทก
ผู้อำนวยการกองช่าง โทร.0967710852
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology