โครงสร้างองค์กร
 
 
นางจิรานุวัฒน์ สง่าแรง
หัวหน้าสำนักปลัด โทร.0956167247
 
นางสาวอันณ์ฉัตร วีรภัทรชยังกูร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โทร.0863065338
 
พ.จ.อ.ภูริวัต ปรอยกระโทก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ โทร.0899456336
 
นายรัตนโชติ วัฒนะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ โทร.0973354584
 
นายพงศกร อินธิยศ
นิติกรปฏิบัติการ โทร.0817097234
 
นางสาวนุชนาฎ เงียบกระโทก
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โทร.0973023759
 
นายพิเชษฐ์ เชื่อมกระโทก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงานโทร.0918348910
 
นายเอนก เร็วจันทึก
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ โทร.0809526871
 
นางสาวสาริศา เอิบผักแว่น
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร.0956958536
 
นางสาวชัชชญา ช่องกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร โทร.0935153445
 
นางสาวจุไรรัตน์ โชกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข โทร.0883444546
 
นายไพรวรรณ์ สุดกระโทก
ยาม โทร.0984392273
 
นายรณวัฒน์ ช่วยกระโทก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา โทร.0833825044
 
นายปราโมทย์ สวยกระโทก
คนงาน โทร.0621546730
 
นายวัน ไชยกระโทก
คนงาน โทร.0655897245
 
นายชาตรี เชือกกระโทก
คนงาน โทร.0935643283
 
นางบังอร เอิบผักแว่น
คนงาน โทร.0810624682
 
นายธีรศักดิ์ สินธุวงศานนท์
คนงาน โทร.0885946272
 
นางสาวชนิตร์นันทร์ ชาติกระโทก
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป โทร.0822156544
 
นางสาวยลลัดดา โปร่งกระโทก
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ โทร.0801759395
 
นางสาวพรอุมา วิทยายงค์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน โทร.0857748331
 
นางสาวกมลรัตน์ จันทา
คนงานทั่วไป โทร 0632523602
 
นางสาววาสนา ม่วงกระโทก
ภารโรง โทร 0621159830
 
นางสาวประภัสสร แชกระโทก
คนงานทั่วไป โทร.0857757964
 
นายสมหมาย ชู้กระโทก
พนักงานขับรถยนต์ โทร 0825737707
 
นายพิเชษฐ์ ชุมกระโทก
พนักงานขับรถยนต์ โทร 0933250900
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology