Untitled Document
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ


“ พัฒนาคุณภาพชีวิต บนแนวคิดของการมีส่วนร่วม ส่งเสริมการรวมกลุ่มการผลิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ลดความเสี่ยงด้วยเกษตรอินทรีย์ “

พันธกิจ ( Mission )
1. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก ๆ ด้านตามแนวทางประชาธิปไตย โดยการจัดเวทีประชาคมในรูปแบบต่าง ๆ
3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน การรวมกลุ่มการผลิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาชีพและรายได้
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
6. พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งโดยการสร้างเสริมโอกาสรอบด้านและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง บริหารจัดการพึ่งตนเองได้
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology