Untitled Document
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน


ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ

1.ที่ตั้งและอาณาเขต
   ตำบลทุ่งอรุณ เป็นหนึ่งในจำนวน 10 ตำบลในเขตอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอโชคชัย ห่างจากตัวอำเภอโชคชัยประมาณ 15 กิโลโมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมาประมาณ 45 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ         ติดต่อกับ  ตำบลท่าลาดขาวและตำบลท่าเยี่ยม
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ  ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุนนาก
ทิศใต้             ติดต่อกับ  ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี
บริเวณที่ตั้ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ เลขที่ 191 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา

2. พื้นที่
ตำบลทุ่งอรุณ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 43,125 ไร่ หรือประมาณ 69 ตารางกิโลเมตร
- พื้นที่อยู่อาศัย    2,123 ไร่
- พื้นที่ทำนา       10,979 ไร่
- พื้นที่ทำไร่        10,589 ไร่
- พืชสวน             1,260 ไร่
- พื้นที่อื่น ๆ        18,174 ไร่

3. ภูมิประเทศ
    ตำบลทุ่งอรุณ มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำมูล ไหล
ผ่านทิศตะวันตก ส่วนทางทิศตะวันออกมีลักษณะเป็นเนินเขา
     3.1 แผนที่ตำบลทุ่งอรุณ


4. จำนวนหมู่บ้าน และการปกครอง
จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.ทั้งหมดมี 15 หมู่ ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านปอพราน
หมู่ที่ 2 บ้านโกรกน้ำใส
หมู่ที่ 3 บ้านหนองปรึก
หมู่ที่ 4 บ้านวังตะแบก
หมูที่ 5 บ้านสะแกกอง
หมู่ที่ 6 บ้านโค้งกระโดน
หมู่ที่ 7 บ้านดอนเกตุ
หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งอรุณ
หมู่ที่ 9 บ้านโนนปอแดง
หมู่ที่ 10 บ้านหนองทองคำ
หมู่ที่ 11 บ้านดะแลง
หมู่ที่ 12 บ้านใหม่ดอนเกตุ
หมู่ที่ 13 บ้านหัวสะพาน
หมู่ที่ 14 บ้านหนองโพธิ์
หมู่ที่ 15 บ้านใหม่หนองปรึก

5. ประชากร
    ประชากรทั้งสิ้น 7,649 คน แยกเป็นชาย 3,776 คน หญิง 3,873 คน มีความหนา
แน่นเฉลี่ย 111 คน / ตารางกิโลเมตร
สภาพการดำเนินชีวิต ความเป็นอยู่ของประชากรจะอาศัยอยู่รวมกันตามลักษณะของสังคมไทยสมัยก่อน อยู่อย่างเรียบง่าย รักความสงบ จะมีบางส่วนเริ่มแยกครอบครัวและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตามยุคสมัยปัจจุบัน การจัดการในครัวเรือนขึ้นอยู่กับผู้นำครอบครัวเป็นหลัก ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ

   1.ตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่มพี่น้อง เป็นกลุ่มใหญ่
   2.ตั้งบ้านเรือนตามพื้นที่การเกษตรของตนเอง
ขนบธรรมเนียมประเพณี ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย เช่น การบวชนาคหมู่ การแต่งงาน งานศพ และประเพณีตามเทศกาลต่าง ๆ เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง การทำบุญสารทต่าง ๆ และพิธีสำคัญทางศาสนา
สังคมชุมชน
ชุมชนพื้นบ้านดั้งเดิม เป็นระบบเครือญาติพี่น้อง มีความผูกพันกันอย่างใกล้ชิด มีการช่วยเหลือเกื้อกูล
มีขนบธรรมเนียมประเพณีเหมือนกัน นับถืออาวุโส ประกอบอาชีพคล้ายกัน มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนประชากร จำแนกตามหมู่บ้าน

หมู่บ้าน

ประชากร

จำนวน
ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

ร้อยละ

หมู่ที่  1   บ้านปอพราน
หมู่ที่  2   บ้านโกรกน้ำใส
หมู่ที่  3   บ้านหนองปรึก
หมู่ที่  4   บ้านวังตะแบก
หมูที่  5   บ้านสะแกกอง
หมู่ที่  6   บ้านโค้งกระโดน
หมู่ที่  7   บ้านดอนเกตุ
หมู่ที่  8   บ้านทุ่งอรุณ
หมู่ที่  9   บ้านโนนปอแดง
หมู่ที่  10  บ้านหนองทองคำ
หมู่ที่  11  บ้านดะแลง
หมู่ที่  12  บ้านใหม่ดอนเกตุ
หมู่ที่  13  บ้านหัวสะพาน
หมู่ที่  14  บ้านหนองโพธิ์
หมู่ที่ 15 บ้านใหม่หนองปรึก

242
270
234
129
175
161
378
220
426
71
204
438
397
136
295

233
268
273
140
188
157
363
246
444
68
194
440
425
117
317

475
538
507
269
363
318
741
466
870
139
398
878
822
253
612

6.21
7.03
6.63
3.52
4.75
4.16
9.69
6.09
11.37
1.82
5.20
11.48
10.75
3.31
8.00

136
120
140
71
81
76
184
109
211
38
107
239
214
56
138

รวม

3,776

3,873

7,649

100

1,920

แหล่งที่มาของข้อมูล : ฝ่ายทะเบียนอำเภอโชคชัย 

6. อาชีพ 
    อาชีพส่วนใหญ่ของประชากรในตำบลทุ่งอรุณ จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ทำนา 
ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในพื้นที่ ส่วนคนหนุ่มสาวนั้นส่วนใหญ่ จะทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนอาชีพอื่น ๆ ก็จะเป็นอาชีพ ค้าขาย รับราชการ และรับจ้างทั่วไป

1. หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล แยกได้ดังนี้
    - โรงแรม / รีสอร์ท        - แห่ง
    - ปั๊มน้ำมันและก๊าซ      3 แห่ง
    - โรงงานอุตสาหกรรม  5 แห่ง
    - โรงสี                       7 แห่ง

7. การศึกษา
    - โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง (รวมขยายโอกาส 2 แห่ง)
    - ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน 15 แห่ง
    - ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ศรช.) 3 แห่ง

8. สถาบันและองค์กรทางศาสนา
    - วัด / สำนักสงฆ์ 8 แห่ง

9. สาธารณสุข
    - สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 1 แห่ง
    - สถานพยาบาลเอกชน 1 แห่ง
    - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

10. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตำบลทุ่งอรุณมีโครงการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน วัตถุประสงค์เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสอดส่องดูแล
ให้ตำบลปลอดจากยาเสพติด และยังมีอาสาสมัครต่าง ๆ ดังนี้
    - สถานีตำรวจ ภูธรตำบลทุ่งอรุณ 1 แห่ง

11. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตำบลทุ่งอรุณมีโครงการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน วัตถุประสงค์เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสอดส่องดูแล
ให้ตำบลปลอดจากยาเสพติด และยังมีอาสาสมัครต่าง ๆ ดังนี้
     - สถานีตำรวจ ภูธรตำบลทุ่งอรุณ 1 แห่ง
การคมนาคม
      การคมนาคมภายในตำบลมีถนนตัดผ่านทุกหมู่บ้านทำให้สะดวกในการเดินทาง แต่จะมีเพียงบางพื้นที่เท่านั้นที่จะต้องปรับปรุงและแก้ไข ถนนส่วนใหญ่ในตำบลเป็นถนนลูกรังและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามลำดับ

12. การโทรคมนาคม
      - สถานีโทรคมนาคม 3 แห่ง

13. การไฟฟ้า
การใช้ไฟฟ้าในตำบลทุ่งอรุณนั้น มีไฟฟ้าใช้ทั้งหมด 15 หมู่บ้าน (ทุกครัวเรือน)

14. แหล่งน้ำธรรมชาติ

      - ลำน้ำ , ลำห้วย   2 สาย
      - บึง , หนอง , และอื่น ๆ - แห่ง

15. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

      - ฝาย 16 แห่ง
      - บ่อน้ำตื้น 30 แห่ง
      - บ่อโยก 48 แห่ง
      - สระน้ำ 7 แห่ง
16. บุคลากรที่เป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 16 คน และพนักงานจ้าง จำนวน 11 คน รวม 27 คน โดยมี จ.ส.ต.เดือน ทิพย์ขุนทด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชา แยกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้

งานตรวจสอบภายใน
1. นางธิดาพร ทองไวย์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

1) สำนักงานปลัด มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานทั่วไป, งานนโยบายและแผน, งานกฎหมายและคดี, งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, งานสังคมสงเคราะห์ มีเจ้าหน้าที่จำนวน 9 คน คือ

1. นายธวัชชัย รัตนธรรม หัวหน้าส่วนการคลังรักษาการหัวหน้าสำนักปลัด
2. นางรุ่งทิพย์ ปาสานัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
3. นางสาววาสุณี ช่างปลูก นิติกร
4. นายรัตนโชติ วัฒนะ นักพัฒนาชุมชน
5. นางสาวประภัสสร ไชยโยธา เจ้าหน้าที่ธุรการ
6. นางสาวรจนา คำมะภา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
7. นางน้ำอ้อย สุดกระโทก นักการภารโรง (พนักงานจ้าง)
8. นายสุเทพ รัตนอุไร พนักงานขับรถ (พนักงานจ้าง)
9. นายสมร ดันกระโทก ยาม (พนักงานจ้าง)

2) ส่วนการคลัง มีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับงานธุรการ, งานการเงิน, การบัญชี, งานจัดเก็บรายได้ , งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีเจ้าหน้าที่ จำนวน 7 คน คือ

1. นายธวัชชัย รัตนธรรม หัวหน้าส่วนการคลัง
2. นางประภาพรรณ ขวัญกระโทก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
3. นางสาวนุชเนศวร์ วิเศษคร้อ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
4. นางรุ่งนภา มิ่มกระโทก เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
5. นางสาวอารีย์ แย้มสำเร็จ เจ้าหน้าที่พัสดุ
6. นางสาวภวดี ครั่งกระโทก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี(พนักงานจ้าง)
7. นางมาลี แก่นกระโทก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้าง)

3) ส่วนโยธา มีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับงานวิศวกรรม, งานสถาปัตยกรรม, งานสาธารณูปโภค, งานผังเมือง, งานสวนสาธารณะ, งานบริหารทั่วไป จำนวน 4 คน คือ

1. นายวิษณุ ใคร่กระโทก หัวหน้าส่วนโยธา
2. นายจักรพันธ์ ดวงเลขา นายช่างโยธา
3. นางอรุณศรี เถาะกระโทก เจ้าหน้าที่ธุรการ
4. นายวิทูร โชกระโทก ผู้ช่วยช่างโยธา (พนักงานจ้าง)

4) ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับงานแผนและวิชาการ, งานการศึกษาปฐมวัย (งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก), งานการศึกษานอกระบบและการส่งเสริมอาชีพ, งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน, งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม, งานบริหารทั่วไป จำนวน 4 คน คือ

1. นางเนาวรัตน์ ทิพย์ขุนทด นักวิชาการศึกษา รักษาการ หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ
2. นางศรีนวล นารถสูงเนิน ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้าง)
3. นางสาวอรอนงค์ สุนทรรัตน์ ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้าง)
4. นางสาวหยาดพิรุณ ซวงกระโทก ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้าง)

5) ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข จำนวน 1 คน คือ
1. นางสาววาสุณี ช่างปลูก           นิติกร รักษาการ หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6) ส่วนส่งเสริมการเกษตร มีอำนาจหน้าที่ งานพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตร, งานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ, งานส่งเสริมปศุสัตว์, งานส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาชุมชน จำนวน 3 คน คือ

1. นางรุ่งทิพย์ ปาสานัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาการ หัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร
2. นายเลี่ยว เชือกกระโทก คนงานทั่วไป (พนักงานจ้าง)
3. นายชาตรี เชือกกระโทก คนงานเกษตร (พนักงานจ้าง)
   

1. ระดับการศึกษาของพนักงานส่วนตำบล
   พนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า จบการศึกษาในระดับต่าง ๆ ดังนี้

  - ประถมศึกษา จำนวน 4 คน
  - อาชีวศึกษา / อนุปริญญา จำนวน 7 คน
  - ปริญญาตร จำนวน 15 คน
  - ปริญญาโท จำนวน 1 คน
     
1.2 บุคลากรที่เป็นผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้
      - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้ง          จำนวน     1 คน
      - รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล                                  จำนวน     2 คน
      - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้ง    จำนวน 30 คน
2. สถานะทางการคลัง

    ประจำปีงบประมาณ 2549 แยกเป็น
  - รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง 763,412.86 บาท
  - รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้ 7,902,422.83 บาท
  - เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 5,837,759.00 บาท
     
3. การรวมกลุ่มของประชาชน ดังนี้
  - กลุ่มอาชีพ 5 กลุ่ม
  - กลุ่มออมทรัพย์ 15 กลุ่ม
  - กลุ่มอื่น ๆ 4 กลุ่ม (อสม. กพสต.ศอช.)
     
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ( Authority )

    พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2546
มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ดังต่อไปนี้
1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ
7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ตามความจำเป็นและสมควร

มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจกรรมในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และ การเกษตร
2. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
3. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และ ท่าข้าม
11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
12. การท่องเที่ยว
13. การผังเมือง
มาตรา 71 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้บังคับใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติงานให้เป็น
ไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ฯลฯ
มาตรา 73 องค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล หรือร่วมกับ
สภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจกรรมร่วมกันได้ ฯลฯ


 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 และ 082-8718474 แฟ็กส์ 044-761050 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology