โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายชัยณรงค์ ชุบกระโทก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ โทร.0883442250
 
นายสุขสันติ ซ้อนกระโทก
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณโทร.0908314861
 
นายเจริญ ไวย์สูงเนิน
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ โทร.0823577885

 
นายเชล เลาสูงเนิน
ส.อบต. ม.1 โทร.0879594013
 
นายเอกพจน์ หลอดกระโทก
ส.อบต. ม.2 โทร.0916732343
 
นายอ๊อต ชุ่มจังหรีด
ส.อบต. ม.3 โทร.0862629912
 
นางเพ็ญศรี รัตนอุไร
ส.อบต. ม.4 โทร.0611476646
 
นายบุญส่ง ฉวยกระโทก
ส.อบต. ม.5 โทร.0862565930
 
นายอำนาจ ฉุนกระโทก
ส.อบต. ม.6 โทร.0862654956
 
นายสมิงห์ จริงกระโทก
ส.อบต. ม.7 โทร.0898833799
 
นางสมเกียรติ หนันกระโทก
ส.อบต. ม.8 โทร.0898984305
 
นายสงวน เงียบกระโทก
ส.อบต. ม.9โทร.0833768830
 
นายสวั่น แปรจังหรีด
ส.อบต. ม.10 โทร.0808020458
 
นางศศิรัศมิ์ จักรกระโทก
ส.อบต. ม.11 โทร.0984834665
 
นายสวาด แคล้วกระโทก
ส.อบต. ม.13 โทร.0862600360
 
นายวิศรุต เชื้อจอหอ
ส.อบต. ม.14 โทร.0833404120
 
นางสาวปราณี มิ่มกระโทก
ส.อบต. ม.15 โทร.0862439413
 
นายใจเพชร หล่ากระโทก
ส.อบต.ม.17 โทร 0886843458
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology