หัวข้อ
วันที่
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2567 13-05-2024
     รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2567 24-04-2024
     เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 19-04-2024
     ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 19-04-2024
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567 11-04-2024
     ขอประชาสัมพันธ์ ขอประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้ที่มีสิทธิเข้าทำงานช่วงปิดภาคฤดูร้อน ประจำปี 2567 12-03-2024
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 12-03-2024
     ประชาสัมพันธ์การประเมิน EIT 10-03-2024
     ขอประชาสัมพันธ์ค่ะ...ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าทำงาน... 29-02-2024
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567 12-02-2024
     การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน 07-02-2024
     ประชาสัมพันธ์" วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 08.00น. เป็นต้นไป ขอเชิญชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ. 09-01-2024
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 05-01-2024
     โครงการก่อสร้างถนนคสล บ้านโค้งกระโดน หมู่ที่ 6 (สายบ้านผู้ช่วยเรณูถึงบ้านลุงสวัสดิ์) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชค... 14-12-2023
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 04-12-2023
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดะแลง หมู่ที่ 11 สายสระน้ำดะแลงถึงไร่นายสมาน ตำบลทุ... 30-11-2023
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ดอนเกตุ หมู่ที่ 12 สายทางข้นเขาดอนเก... 17-11-2023
     กิจกรรมสืบสานประเพณีงานลอยกระทง ประจำปี 2566 ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2566 13-11-2023
     รายงานผลปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ 07-11-2023
     สรุปผลกาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566 03-11-2023
     กำหนด วันเวลาและสถานที่ดำเนินการโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่... 02-11-2023
     แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประ... 02-11-2023
     เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 20-10-2023
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 09-10-2023
     ประกาศผู้ชะนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างบันไดคลส ลงสระน้ำพร้อมหินเรียงคันสระภายในบริเวณสระน้ำหลังอบต ท... 20-09-2023
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 15-09-2023
     ประกาศแจ้งจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนกันยายน 2566 13-09-2023
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงห้องน้ำบริเวณโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย ... 23-08-2023
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 08-08-2023
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 11-07-2023
     ประชาสัมพันธ์การป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงให้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 03-07-2023
     ขยายกำหนดเวลาดำเนินการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 30-06-2023
     เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด 13-06-2023
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 09-06-2023
     โครงการก่อสร้างถนนคสล บ้านโค้งกระโดน หมู่ที่ 6 (สายบ้านลุงดวลถึงบ้านป้าเสนอ) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังห... 02-06-2023
     โครงการก่อสร้างถนนคสล บ้านโนนปอแดง หมู่ที่ 9 (ซอยหลังวัดต่อจากของเดิมถึงนานายเสงี่ยม) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโช... 23-05-2023
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโค้งกระโดน หมู่ที่ 6 (สายบ้านนายเ... 22-05-2023
     ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 12-05-2023
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกรกน้ำใส หมู่ที่ 2 (จากบ้านนายสม... 19-04-2023
     โครงการก่อสร้างถนนคสล บ้านใหม่ดอนเกตุ หมู่ที่ 12 สายบ้านสวาทไปสุดบ้านนายท้อน) ตำบลทถ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จัง... 18-04-2023
     ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 07-04-2023
     ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคฤดูร้อน 06-04-2023
     โครงการก่อสร้างถนนคสล บ้านดอนเกตุ หมู่ที่ 7 (สายบ้านลุงเงิ่มถึงบ้านลุงพล) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัด... 05-04-2023
     วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 29-03-2023
     ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 03-03-2023
     ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 20-02-2023
     การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฏหมายพระราชบัญญัติอากรนกอีแอ่น พ.ศ.2540 17-02-2023
     ประกาศผู้ชนะถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 15 (สายบ้านนายเอ๋) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 15-02-2023
     ประกาศผู้ชนะถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 (สายจากสระน้ำถึงลำมูล)ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 15-02-2023
     ประกาศผู้ชนะถนนหินคลุก หมู่ที่ 13 (สายชลประทานถึงนานายเล็ก) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 15-02-2023
     ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 14-02-2023
     ประกาศผู้ชนะถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 (สายบ้านนายสงบถึงบ้านนางกลอย) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัด... 30-01-2023
     ประกาศผู้ชนะถนนหินคลุก หมู่ที่ 13 (สายนานายน้อย) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30-01-2023
     โครงการก่อสร้างถนนคสล บ้านใหม่หัวสะพาน หมู่ที่ 16 สายบ้านนายสงบถึงบ้านกลอย) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหว... 30-01-2023
     ประกาศผู้ชนะถนนหินคลุก หมู่ที่ 14 (สายแยกนานายศักดิ์) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 27-01-2023
     ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ 26-01-2023
     ประกาศผู้ชนะถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 (บ้านนางประกอบ เฉิดกระโทกถึงนายจรูญ ชู้กระโทก) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จั... 25-01-2023
     ประกาศผุ้ชนะถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 (จากหน้าบ้านนายเนตรถึงประตูน้ำชลประทาน สายคลอง 39 โนนตาล) ตำบลทุ... 19-01-2023
     โครงการก่อสร้างถนนคสล บ้านใหม่เกตุอรุณทรัพย์ หมู่ที่ 17 (จากหน้าบ้านนายเนตรถึงประตูน้ำชลประทาน สายคลอง 39 โน... 19-01-2023
     ประกาศผู้ชนะถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (สายบ้านนายสมจิตรกรุยกระโทกถึงหน้าบ้านนายชะนู ชาติเกษม) ตำบลทุ... 18-01-2023
     ประกาศผู้ชนะถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 (สายคลองมอญตลอดสาย) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 18-01-2023
     การลงนาม MOU 3 ฝ่าย เพื่อคุณภาพและความโปร่งใส ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ 18-01-2023
     โครงการก่อสร้างถนนคสล บ้านโนนปอแดง หมู่ที่ 9 (สายบ้านนายสมจิตร กรุยกระโทกถึงหน้าบ้านนายชะนู ชาติเกษม) ตำบล... 18-01-2023
     ประกาศผู้ชนะถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 (สายบ้าอาจิตร อานองเป็นเส้นทางสาธารณะ) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชั... 17-01-2023
     โครงการก่อสร้างถนนคสล บ้านใหม่หนองปรึก หมู่ที่ 15 (สายบ้านอาจิตร อานองเป็นเส้นทางสาธารณะ) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภ... 17-01-2023
     "ประชาสัมพันธ์" วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ...."รู้หน้าที่... 09-01-2023
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 05-01-2023
     ประกาศผู้ชนะถนนดินและหินคลุก หมู่ที่ 12 (จากเหมืองชลประทานไปถนนสายโชคชัยถึงครบุรี ทางทิศใต้) ตำบลทุ่งอรุณ ... 04-01-2023
     จำนวนลานกีฬาและสนามกีฬาในตำบลทุ่งอรุณ 28-12-2022
     ประกาศผู้ชนะ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (สายบ้านนายสมรชนสายแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโ... 28-12-2022
     ประกาศผู้ชนะถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 (สายบ้านนายสนั่น ไผจังหรีด) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนคร... 28-12-2022
     โครงการก่อสร้างถนนคสล บ้านใหม่ดอนเกตุ หมู่ที่ 12 (สายบ้านนายสมรชนสายแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง) ตำบลทุ่งอรุณ อำ... 28-12-2022
     โครงการก่อสร้างถนนคสล บ้านใหม่เกตุอรุณทรัพย์ หมู่ที่ 17 (สายบ้านนายสนั่น ไผจังหรีด) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชั... 28-12-2022
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 13 (สายประปาถึงคลองชลประทานคลองซอยลำแช... 20-12-2022
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองทองคำ หมู่ที่ 10 (สาย 38 เชื่อมชลประทานสายใ... 20-12-2022
     ประกาศผู้ชนะถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (สายบ้านนางสาวเพียงใจถึงบ้านสมคิด) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จั... 16-12-2022
     โครงการก่อสร้างถนนคสล บ้านดะแลง หมู่ที่ 11 (สายบ้านนางสาวเพียงใจถึงบ้านสมคิด) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังห... 16-12-2022
     เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 13 (สายสระประปาถึงคลองชลประทานคลองซอยลำแชะ) ... 16-12-2022
     เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองทองคำ หมู่ที่ 10 (สาย 38 เชื่อมชลประมานสายใหญ่) ตำบลทุ่งอรุ... 16-12-2022
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโกรกน้ำใส หมู่ที่ 2 (จากนาผู้ใหญ่น้อมถึงนานายจืด) ตำบลทุ... 15-12-2022
     ประกาศผู้ชนะถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (สายซอยบ้านนายแก่น) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 14-12-2022
     ประกาศผู้ชนะถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (สายบ้านผู้ช่วยเรณูถึงบ้านลุงสวัสดิ์) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย ... 14-12-2022
     ประกาศผู้ชนะปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สายหน้าวัดหนองปรึก) ตำบลทุ่งรอุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนค... 14-12-2022
     ประกาศผู้ชนะรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 (สายซอยบ้านผู้ช่วยแต๋น) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโช... 14-12-2022
     ประกาศผู้ชนะถนนหินคลุกพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 8(จากลานมันสุชาติถึงท่อมุด)ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนคร... 13-12-2022
     เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโกรกน้ำใส หมู่ที่ 2 (จากนาผู้ใหญ่น้อมถึงนานายจืด) ตำบลทุ่งอร... 13-12-2022
     ประกาศผู้ชนะถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (สายซอย1ทางเข้าบ้านนายมานพ) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนคร... 09-12-2022
     ประกาศผู้ชนะถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 (สาย38 เลียบ2ฝั่งเหมืองตลอดสาย) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 09-12-2022
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองทองคำ หมู่ที่ 10 (สายซอย 1 ทางเข้าบ้านนายมา... 09-12-2022
     เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองทองคำ หมู่ที่ 10 (สายซอย 1 ทางเข้าบ้านนายมานพ) ตำ... 09-12-2022
     ประกาศผู้ชนะถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 1 (จากบ้านนายไพศาลถึงนานายมนูญ) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดน... 08-12-2022
     ประกาศผู้ชนะถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 (จากบ้านนายหวองถึงถนนชลประทาน 44) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราขสีม... 08-12-2022
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโกรกน้ำใส หมู่ที่ 2 (จากบ้านนายหวองถึงถนนชลประทาน 44) ตำบล... 08-12-2022
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะ โครงการสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านปอพราน หมู่ที่ 1 (จากบ้านนายไพศาลถึงนานายจรูญ) ตำ... 08-12-2022
     เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโกรกน้ำใส หมู่ที่ 2 (จากบ้านนายหวองถึงถนนชลประทาน 44) ตำบลทุ่ง... 06-12-2022
     เปิดเผยราคากลางโครงการสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านปอพราน หมู่ที่ 1 (จากบ้านนายไพศาลถึงนานายจรูญ) ตำบลทุ... 06-12-2022
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 06-12-2022
     ประชาสัมพันธ์ ห้องพัก รีสอร์ต 20-11-2022
     ประกาศผู้ชนะถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (สายบ้านนางจรถึงบ้านนางมณี) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนค... 10-11-2022
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดะแลง หมู่ที่ 11 (สายบ้านนางจรถึงบ้านนางมณี) ต... 10-11-2022
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 09-11-2022
     เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดะแลง หมู่ที่ 11 (สายบ้านนางจรถึงบ้านนางมณี) ตำบลทุ... 08-11-2022
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 04-11-2022
     ประกาศผู้ชนะถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 (สายแยกบ้านผู้ช่วยกรุง) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราช... 28-10-2022
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 27-10-2022
     ศุนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.ทุ่งอรุณ 21-10-2022
     ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมกันในการจัดการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน 10-10-2022
     ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2567 10-10-2022
     ผลการจัดซื้อจัดจ้างและปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไข ประจำปีงบประมาณ 2565 07-10-2022
     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 07-10-2022
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565 07-10-2022
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565 07-10-2022
     ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตประปาสะอาดด้วยระบบประปาแบบป็อกแท็งค์ขนาดใหญ่ (ตามบั... 26-09-2022
     ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาสะอาดด้วยระบบประปาแบบป็อกแท็งค์ขนาดใหญ่ (ต... 21-09-2022
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 20-09-2022
     ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 08-09-2022
     รายงานการใช้สนามกีฬาต่างๆในตำบลทุ่งอรุณ 31-08-2022
     ขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ หรือประชาชน... 31-08-2022
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565 07-07-2022
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565 07-07-2022
     บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ 15-06-2022
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 09-06-2022
     กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย พ.ศ.2565 09-06-2022
     รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปอพราน 01-06-2022
     รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งอรุณ 01-06-2022
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งอรุณ หมู่ที่ 8 สายบ้านนายประส... 23-05-2022
     เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งอรุณ หมู่ที่ 8 สายบ้านนายประสิทธิ์ถึงชลประทา... 17-05-2022
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 08-04-2022
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่หัวสะพาน หมู่ที่ 16สายบ้านนางติ๋ม... 04-04-2022
     การเฝ้าระวังสถานการณืการบริโภคยาสูบ 24-03-2022
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เกตุอรุณทรัพย์ หมู่ที่ 17 จากบ้า... 15-03-2022
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ บ้านด... 14-03-2022
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 13 สายบ้านนายเก็ด 14-03-2022
     เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ บ้านดอนเกตุ หมู่ที่ 7 หน้าศาลาประชาคมบ้าน... 10-03-2022
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่หัวสะพาน... 08-03-2022
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านปอพราน หมู่... 08-03-2022
     เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่หัวสะพาน หมู่ที่ 16 สายจากบ้านนางแฉ่ถึงสะพานม... 08-03-2022
     เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านปอพราน หมู่ที่ 1 สายรอบหมู่บ้าน 08-03-2022
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 07-03-2022
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบลทุ่งอรุณ บ้... 24-02-2022
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการปรับปรุงลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสะแกก... 17-02-2022
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสะแกกรอง หมู่ที่ 5 จากคลอ... 17-02-2022
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกรกน้ำใส หม... 17-02-2022
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสะแกกรอง หมู่ที่ 5 จากนา... 15-02-2022
     ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหลงท่องเที่ยว 14-02-2022
     เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกรกน้ำใส หมู่ที่ 2 รอบสระประปา 2 ด้าน ต่อจากเดิม 11-02-2022
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 07-02-2022
     กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 17-01-2022
     แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ 13-01-2022
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 12-01-2022
     แผ่นพับข้อมูลอบต.ทุ่งอุณ 10-01-2022
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 07-01-2022
     ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 30-12-2021
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 07-12-2021
     ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 08-11-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำ... 05-10-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุ... 01-10-2021
     ผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 01-10-2021
     โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้าง และบุคคลภายนอกดีเด่น 30-09-2021
     โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้าง และบุคคลภายนอกดีเด่น 30-09-2021
     แบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ... 14-09-2021
     ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ปี 2564 14-09-2021
     แผ่นพับผู้สูงอายุ พิการ เอดส์ 01-09-2021
     ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่ตำบลทุ่งอรุณ 17-08-2021
     ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวตำบลทุ่งอรุณ 03-08-2021
     มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 19-07-2021
     สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม... 01-06-2021
     รายงานสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 23-04-2021
     รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองรอบวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 09-04-2021
     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาส 3 01-04-2021
     ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) บ้านดะแลง ... 31-03-2021
     ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING บ้านดะแลง หมู่ที่ ... 23-03-2021
     ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 22-02-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ เรื่อง นโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตถัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพผ... 15-01-2021
     รายงานสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 08-01-2021
     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาส 1 05-01-2021
     การสำรวจลานกีฬาในเขตตำบลทุ่งอรุณ 11-12-2020
     รายงานงบสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 11-12-2020
     รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๓ ครั้ง 2 13 พฤศจิกายน 2563 18-11-2020
     รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๓ ครั้ง 1 10 พฤศจิกายน 2563 13-11-2020
     ประชาสัมพันธ์วันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ สมัยสามัญที่ ๔ ประจำปี 2563 06-11-2020
     ผลประเมินการลดพลังงาน ปี 2564 26-10-2020
     ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังตะแบก ม 4 (จากประปา-แยกทางเข้าวัด) 21-10-2020
     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาส 1 01-10-2020
     แผ่นพับผู้สูงอายุ , พิการ , เอดส์ 30-09-2020
     ประกาศผู้ชนะโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานอบต ทุ่งอรุณ 10-09-2020
     รายงานสรุปผลการทำงานบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน สิงหาคม 2563 09-09-2020
     ประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสียในครัวเรือน 02-09-2020
     แผ่นพับโรคพิษสุนัขบ้า 01-09-2020
     แผ่นพับโรคไข้เลือดออก 01-09-2020
     รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้ง 2 26 สิงหาคม 2563 01-09-2020
     ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) 27-08-2020
     ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (แผนงานการรักษาความสงบภายใน) 27-08-2020
     ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) 27-08-2020
     ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) 27-08-2020
     รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 2 21 สิงหาคม 2563 25-08-2020
     รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 1 19 สิงหาคม 2563 21-08-2020
     รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้ง ๑ 21-08-2020
     ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล พร้อมฝาปิดคอนกรีต บ้านใหม่หนองปรึก ม 15 (หลังวัดหนองปรึกด้านทิศ... 17-08-2020
     ประชาสัมพันธ์วันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี 2563 14-08-2020
     ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล บ้านหนองปรึก ม 3 (บ้านนางภัทรนันท์ถึงบ้านนางกาญจนา) 14-08-2020
     ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล บ้านหนองปรึก ม 3 (สายบ้านนางทัศนาลัยถึงบ้่านนางลัดดา) 14-08-2020
     ประกาศผู้ชนะขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านใหม่เกตุอรุณทรัพย์ ม 17 14-08-2020
     ประกาศผู้ชนะขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านทุ่งอรุณ ม 8 13-08-2020
     ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างโรงจอดรถอบต ทุ่งอรุณ 16-07-2020
     ประกาศผู้ชนะขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านใหม่ดอนเกตุ ม 12 16-07-2020
     ประกาศผู้ชนะขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโค้งกระโดน ม 6 16-07-2020
     ประกาศผู้ชนะขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านดอนเกตุ ม 7 14-07-2020
     ประกาศผู้ชนะขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านวังตะแบก ม 4 14-07-2020
     ประกาศผู้ชนะขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านใหม่หัวสะพาน ม 16 10-07-2020
     ประกาศผู้ชนะขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโนนปอแดง ม 9 10-07-2020
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 08-07-2020
     ประกาศผู้ชนะขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหัวสะพาน ม 13 08-07-2020
     ประกาศผู้ชนะขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านปอพราน ม 1 08-07-2020
     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาส 4 01-07-2020
     ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ 17-06-2020
     ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล บ้านปอพราน ม 1 (จากคลองชลประทานถึงคลองสาธารณะ) 12-06-2020
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 05-06-2020
     รายงานสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 04-06-2020
     โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน และตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 29-05-2020
     ความรู้เกี่ยวกับภาษี 20-05-2020
     ่ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล บ้านใหม่หัวสะพาน ม 16 (บ้านนางทองทิพย์-โค้งวัดปอพราน) 20-05-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล ม11 19-05-2020
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และประกอบกิจการท... 19-05-2020
     ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์กองการศึกษา (DLTV) 18-05-2020
     ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 14-05-2020
     รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน เมษายน 13-05-2020
     ประชาสัมพันธ์วันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี 2563 11-05-2020
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 07-05-2020
     แผ่นพับผู้ด้อยโอกาส 04-05-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล ม12 30-04-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล ม9 27-04-2020
     ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตตำบลทุ่งอรุณ 24-04-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล ม17 13-04-2020
     ประกาศกำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ 13-04-2020
     ประชาสัมพันธ์วันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ สมัยวิสามัญที่ ๒ ประจำปี 2563 08-04-2020
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 07-04-2020
     รายงานสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 07-04-2020
     รายงานสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 07-04-2020
     รายงานสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 07-04-2020
     รายงานสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 07-04-2020
     รายงานสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 07-04-2020
     รายงานสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 07-04-2020
     รายงานสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 07-04-2020
     รายงานสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 07-04-2020
     รายงานสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 07-04-2020
     ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กองช่าง) 03-04-2020
     ่ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด (กองช่าง) 03-04-2020
     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาส 3 01-04-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคพซีล ม5 (ทางเ้ข้าหมู่บ้าน) 30-03-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล ม13 27-03-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ม8 24-03-2020
     ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 17-03-2020
     ข้อบัญญัติ อบต.เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 13-03-2020
     ข้อบัญญัติอบต.เรื่องการควบคุมควันไฟและฝุ่นละออง พ.ศ.2563 13-03-2020
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 05-03-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล ม1 04-03-2020
     ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล บ้านปอพราน ม 1 (จากประปาถึงถนนสี่เลน) 04-03-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม5 03-03-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถนนคสล ม8 25-02-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ม10 20-02-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนนหินคลุก ม14 18-02-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ม6 18-02-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล ม9 11-02-2020
     ประชาสัมพันธ์วันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2563 10-02-2020
     รายงานงบสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 07-02-2020
     รายงานงบสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 07-02-2020
     รายงานงบสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 07-02-2020
     รายงานงบสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 07-02-2020
     รายงานงบสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 07-02-2020
     รายงานงบสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 07-02-2020
     รายงานงบสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 07-02-2020
     รายงานงบสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 07-02-2020
     รายงานงบสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 07-02-2020
     รายงานงบสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 07-02-2020
     รายงานงบสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 07-02-2020
     รายงานงบสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 07-02-2020
     รายงานงบสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 07-02-2020
     รายงานงบสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 07-02-2020
     รายงานงบสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 07-02-2020
     รายงานงบสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 07-02-2020
     รายงานงบสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 07-02-2020
     รายงานงบสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 07-02-2020
     รายงานงบสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 07-02-2020
     รายงานงบสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 07-02-2020
     รายงานงบสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 07-02-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกสระน้ำหลัง อบตทุ่งอรุณ 06-02-2020
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 05-02-2020
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งป... 27-01-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถนนคสล ม7 22-01-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ม15 22-01-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสรางถนนลาดยางแบบแคพซีล บ้านดะแลง หมู่ที่ 11 (จากด... 21-01-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ม14 14-01-2020
     รายงานสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 12-01-2020
     รายงานสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 12-01-2020
     รายงานสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 12-01-2020
     รายงานสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 12-01-2020
     รายงานสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 12-01-2020
     ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคพซีล บ้านดะแลง หมู่ที่ 11 (จากดะแลงไปถนนสายโชคชัย-ครบุรี... 10-01-2020
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคพซีล บ้านดะแลง หมู่ที่ 11 (จากดะแลงไปถนนสายโชคชัย-ครบุรี) ตำบลท... 09-01-2020
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 07-01-2020
     ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวตำบลทุ่งอรุณ 07-01-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถนนลาดยางแบบแคพซีล ม5 06-01-2020
     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาส 2 03-01-2020
     ให้ความรู้แก่ประชาชนตามหลัก 3Rs (Reduce,Reuse,Recycle) 03-01-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถนนลาดยางแบบแคปซีล ม11 02-01-2020
     มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ 02-01-2020
     ขอเชิญชวนหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นฯจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิกา... 01-01-2020
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล ม15 23-12-2019
     ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล บ้านใหม่หนองปรึก ม 15 (สายอ่างกนช ตลอดสาย) 23-12-2019
     ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล บ้านหนองปรึก ม 3 (จากบ้านนายน้อยเชื่อมต่อประปาหมู่บ้าน) 17-12-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถนนคสล ม3 17-12-2019
     ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านใหม่ดอนเกตุ ม 12 (ทุกสาย) 11-12-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนนหินคลุก ม12 11-12-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม2 09-12-2019
     ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโกรกน้ำใส ม 2 (นา ผญดิ้นถึงนาผญ บังอร)) 09-12-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคสล ม2 06-12-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ม13 06-12-2019
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 06-12-2019
     ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหัวสะพาน ม 13 (ถนนสี่เลนถึงนานางรุจี) 06-12-2019
     โครงการก่อสร้างถนนคสล บ้านโกรกน้ำใส ม 2 (นาผู้ใหญ่น้อมถึงถนนสี่เลน) 06-12-2019
     ประกาศ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 02-12-2019
     รายงานการประชุม ผลการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี2562 15-11-2019
     ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) 14-11-2019
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 05-11-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ม4 30-10-2019
     ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี2562 22-10-2019
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และประกอบกิจการที่เป็... 18-10-2019
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬา 17-10-2019
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และประกอบกิจการที่เป็... 11-10-2019
     ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พศ 2563 08-10-2019
     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาส 1 01-10-2019
     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 01-10-2019
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร (Asphalt Concrete) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย... 17-09-2019
     ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร (Asphalt Concrete) บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 14 (สายจากถนนโชคชัย-ครบุ... 06-09-2019
     ประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสียในครัวเรือน 03-09-2019
     รายงานการประชุมผลการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2562 23-08-2019
     ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย (หอกระจายข่าว) การชำระเงินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 15-08-2019
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร (Asphalt Concrete) บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จ... 13-08-2019
     ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 10-08-2019
     ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ.2562 08-08-2019
     ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี2562 05-08-2019
     รายงานการประชุม ผลการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี2562 20-06-2019
     ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องุถิ่น (ปี 2561-2565) 14-06-2019
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2562 07-06-2019
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 30-05-2019
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 24-05-2019
     ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี2562 15-05-2019
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 15-05-2019
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2562 03-05-2019
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 23 เมษายน 2562 23-04-2019
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 17 เมษายน 2562 17-04-2019
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2562 04-04-2019
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 3 เมษายน 2562 03-04-2019
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 2 เมษายน 2562 02-04-2019
     สื่อ/แผ่นพับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 14-03-2019
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ ุ6 มีนาคม 2562 06-03-2019
     ประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสียในครัวเรือน 06-03-2019
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2562 05-03-2019
     ประชาสัมพันธ์การรวมใจลดโลกร้อน 05-03-2019
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 28-02-2019
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 14-02-2019
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 12-02-2019
     รายงานการประชุม ผลการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี2562 11-02-2019
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 07-02-2019
     ประชาสัมพันธ์การลดใช้ถุงพลาสติก 06-02-2019
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2562 05-02-2019
     ประกาศ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี2562 04-02-2019
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 30 มกราคม 2562 30-01-2019
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 29 มกราคม 2562 29-01-2019
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 24 มกราคม 2562 24-01-2019
     สิทธิประโยชน์การเข้าถึงบริการของรัฐของคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 23-01-2019
     ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมประชาธิิปไตยในชุมชน 22-01-2019
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 16 มกราคม 2562 16-01-2019
     มาตรการลดใช้พลังงาน 16-01-2019
     ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี2562 15-01-2019
     ประชาสัมพันธ์รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ 15-01-2019
     ขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้ 11-01-2019
     การตั้งชมรมภายในหมู่บ้าน เพื่อเสริมสร้างการออกกลังกายและรักการเล่นกีฬา 10-01-2019
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 9 มกราคม 2562 09-01-2019
     ความรู้เกี่ยวกับภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 09-01-2019
     ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 09-01-2019
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 7 มกราคม 2562 07-01-2019
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2561 07-01-2019
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 3 มกราคม 2562 03-01-2019
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 2ึ7 ธันวาคม 2561 27-12-2018
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 20 ธันวาคม 2561 20-12-2018
     ขอให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562 20-12-2018
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 14 ธันวาคม 2561 14-12-2018
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 ธันวาคม 2561 11-12-2018
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2561 06-12-2018
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 3 ธันวาคม 2561 03-12-2018
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 28-11-2018
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 26-11-2018
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 07-11-2018
     รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2561 07-11-2018
     ขอเชิญประชาชนชาวทุ่งอรุณร่วมประชุมประชาคม 05-11-2018
     ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 31-10-2018
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 30 ตุลาคม 2561 30-10-2018
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 19 ตุลาคม 2561 19-10-2018
     จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และประกอบกิจการที่เป็... 10-10-2018
     ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 09-10-2018
     ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 10-09-2018
     ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย (หอกระจายข่าว) การชำระเงินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 13-08-2018
     ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 07-08-2018
     ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 09-07-2018
     ทดอสอบข่าวประชาสัมพันธ์ 03-07-2018
     ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 08-06-2018
     ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 07-05-2018
     ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ 19-04-2018
     ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 09-04-2018
     ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านปอพราน หมู่ที่ 1 (สายทางจากบ้านนายถาด ถึง นานายน้อย) 22-03-2018
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสะแกกรอง หมู่ที่ 5 (สายทางเลียบคลองชลประทาน) 22-03-2018
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองทองคำ หมู่ที่ 10 (สายทางเลียบคลองชลประทาน) 22-03-2018
     โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดะแลง หมู่ที่ 11 (สายทางแยกบ้านดะแลงไปหัวเกย) 21-03-2018
     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่หัวสะพาน หมู่ที่ 16 (สายทางซอยบ้านนายสุขสันติิ) 21-03-2018
     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่หัวสะพาน หมู่ที่ 16 (สายทางตรงข้ามโค้งวัดปอพรานต่อจากถนนคอนก... 21-03-2018
     ประกาศราคากลางเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง ปี 61 15-03-2018
     ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการใช้ยาในผู้สูงอายุ 08-03-2018
     ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ 08-03-2018
     โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 14 (สายทางนานางน้ำอ้อย) 08-03-2018
     โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่ดอนเกตุ หมู่ที่ 12 (สายทางจากสามแยกแผ่นดินธรรมถึงไร่นายสยาม) 08-03-2018
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่หนองปรึก หมู่ที่ 15 (สายทางจากแยกถนน คล... 07-03-2018
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านทุ่งอรุณ หมู่ที่ 8 ถึง บ้านโนนปอแดง หมู่ที่ 9 (สายทางเล... 07-03-2018
     ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 07-03-2018
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านวังตะแบก หมู่ที่ 4 ถึง บ้านโกรกน้ำใส หมู่ที่ 2 (สายทางแ... 05-03-2018
     โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโกรกน้ำใส หมู่ที่ 2 (สายทางบ้านนายน้อมไปถนนสี่เลน) 27-02-2018
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านทุ่งอรุณ หมู่ที่ 8 (สายทางคลองชลประทานถึงลานมันนายสุ... 19-02-2018
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านปอพราน หมู่ที่ 1 (สายทางจากประปาถึงถนนสี่เลน) 19-02-2018
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนปอแดง หมู่ที่ 9 (สายบ้านนางบัวคลี่ถึงบ้... 15-02-2018
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดะแลง หมู่ที่ 11 (สายทางแยกบ้านกำนันถึงสี่แยกบ้านขาคีม) 13-02-2018
     ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 06-02-2018
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านวังตะแบก หมู่ที่ 4 (สายคลองมอญจากนาอบต.สม ถึง คลองชลปร... 29-01-2018
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบระวังอันตราย ภายในตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโช... 18-01-2018
     ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย 10-01-2018
     ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยว 10-01-2018
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (สายทางจากบ้านดอนไพลถึงแยกบ้านหนองทองคำ หมู่ที่ 10) 10-01-2018
     ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 08-01-2018
     ความรู้เกี่ยวกับภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 04-01-2018
     รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ2560(ฉบับแก้ไข) 28-12-2017
     ขอให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561 11-12-2017
     ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 08-12-2017
     ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ้ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง 08-11-2017
     ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 07-11-2017
     ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12-10-2017
     ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ถึง กันยายน 60 11-10-2017
     ประชาสัมพันธ์แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว 10-10-2017
     ขอประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 04-10-2017
     ประชาสัมพันธ์โครงการสาธิตต้นแบบการปลูกพืชปลอดสารพิษแบบเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2560 25-08-2017
     การประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ 25-08-2017
     การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี2560 23-08-2017
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่หนองปรึก หมู่ที่ 15 (ซอยบ้านนางเจริญ ช่... 01-08-2017
     ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 23-06-2017
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร (Asphalt Concrete) บ้านดะแลง หมู่ที่ 11 (ต่อจากสายในหมู่บ้าน ถ... 19-06-2017
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังตะแบก หมู่ที่ 4 (สายกลางบ้านตู้โทรศัพท์... 15-06-2017
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกรกน้ำใส หมู่ที่ 2 (จากบ้านนางสุรีรัตน์-ศ... 15-06-2017
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสะแกกรอง หมู่ที่ 5 (จากนานางอินทร์ถึงนานายจันทร์) 12-06-2017
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่เกตุอรุณทรัพย์ หมู่ที่ 17 (สายนานางน้อย-คลองชลประ... 09-06-2017
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนปอแดง หมู่ที่ 9 (ทางเข้าที่ทำการผู้ใหญ่บ... 06-06-2017
     ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเกตุ หมู่ที่ 7 (สายบ้านนายหุน-บ้านดาบสุนทร) 06-06-2017
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปอพราน หมู่ที่ 1 (สายศาลตาปู่-หน้าวัดป... 06-06-2017
     ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านปอพราน หมู่ที่ 1 (ริมถนนโชคชัย-ครบุรี) 16-05-2017
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดะแลง หมู่ที่ 11 16-05-2017
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (รอบสระน้ำ) 09-05-2017
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนปอแดง หมู่ที่ 9 (สายติดโรงเรียน-ประปาเก... 04-05-2017
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านโกรกน้ำใส หมู่ที่ 2 (สายปากอ่าว) 27-04-2017
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนปอแดง หมู่ที่ 9 (สายจากวัด-สามแยกสระหนอ... 27-04-2017
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ดอนเกตุ หมู่ที่ 12 (สายบ้านนายพิสิทธิ์ ... 25-04-2017
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 3 (สายจากถนนดำฟาร์มไก่ไปฝ... 24-04-2017
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเกตุ หมู่ที่ 7 (สายจากกลางทุ่งนาไปบ้านใ... 20-04-2017
     ความเกี่ยวกับคนพิการ 19-04-2017
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรึก หมู่ที่ 3 (สายจากห้องแถว อ.สากล - บ้... 18-04-2017
     ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างหินคลุก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 14 (สายนานายเกลี้ยง) 18-04-2017
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรึก หมู่ที่ 3 (สายบ้านนายสังวาล-สามแย... 18-04-2017
     ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโค้งกระโดน หมู่ที่ 6 (สายเลียบคลองชลประทานเชื่อมต่อตำบล... 12-04-2017
     จดหมายข่าวการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2560 10-04-2017
     ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 59 - มีนาคม 60 07-04-2017
     ประชาสัมพันธ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย "รู้ทันอัคคีภัย" 07-04-2017
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านปอพราน หมู่ที่ 1 สายชลประทาน (ข้างบ้านนางตุ้ย) 27-03-2017
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่หัวสะพาน หมู่ที่ 16 (สายบ้านอ.... 27-03-2017
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ เรื่องเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต 24-03-2017
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 24-03-2017
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่ดอนเกตุ หมู่ที่ 12 (สายเลียบคลองชลประทานจากสะพาน... 23-03-2017
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเกตุ หมู่ที่ 7 (สายบ้านหมอกี้ - บ้านนายส... 17-03-2017
     ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรึ... 09-03-2017
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรึก หมู่ที่ 3 (สายสามแยกบ้านนางเฉลียว... 08-03-2017
     ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ 08-03-2017
     ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการใช้ยาในผู้สูงอายุ 07-03-2017
     ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดะแลง หมู่ท... 28-02-2017
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดะแลง หมู่ที่ 11 (สายแยกบ้านต้นคูณเชื่อมสา... 28-02-2017
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดะแลง หมู่ที่ 11 (สายแยกบ้านต้นคูณเชื่อมสายบ้าน อบต.กมลชน... 28-02-2017
     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะแลง หมู่ที่ 11 28-02-2017
     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะแลง หมู่ที่ 11 28-02-2017
     ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนปอแด... 21-02-2017
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนปอแดง หมู่ที่ 9 (สายบ้านพวงมะนาว-คอนกรี... 20-02-2017
     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนปอแดง หมู่ที่ 9 20-02-2017
     โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนปอแดง หมู่ที่ 9 20-02-2017
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งอรุณ หมู่ที่ 8 (สายนานางเจริญ-ชลประทาน) 17-02-2017
     ประกาศการกำหนดราคากลางครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง 15-02-2017
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านใหม่หนองปรึก หมู่ที่ 5 (สายหน้าบ้านลุงอ๊อด-บ้านน... 10-02-2017
     ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปา อบต.ทุ่งอรุณ 10-02-2017
     ประกาศการกำหนดาคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านใหม่ดอนเกตุ หมู่ที่ 12 (สายบ้านนายแสวง ฉ่างกระ... 10-02-2017
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังสูง (ระบบประปา) องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ 09-02-2017
     ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) 06-02-2017
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรึก หมู่ที่ 3 (ต่อสายหน้าบ้าน... 03-02-2017
     ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายการขอหยุดเก็บภาษีรายได้ 02-02-2017
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโนนปอแดง หมู่ที่ 9 (ตลอดสายหนองโสมง) 27-01-2017
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านใหม่หนองปรึก หมู่ที่ 15 (บริเวณถนนสวนลุงจ้าย) 20-01-2017
     ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ... 20-01-2017
     ความรู้เกี่ยวกับภาษีบำรุงท้องที่ 16-01-2017
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ บ้านหนองทองคำ หมู่ที่ 10 (เชื่อมต่อจากตัวเดิ... 13-01-2017
     ขอให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2560 10-01-2017
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านวังตะแบก หมู่ที่ 4 (สายชลประทาน) 10-01-2017
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโกรกน้ำใส หมู่ที่ 2 (สายบ้านนางสาวดอกไม้ ถึง นานายสนั... 10-01-2017
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านปอพราน หมู่ที่ 1 (สามแยกถนนทางหลวง ถึง คลองชลประทาน) 10-01-2017
     ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยว 10-01-2017
     ความรู้ภาษีบำรุงท้องที่ 04-01-2017
     ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินตามแบบแสดงรายการที่ดิน ภ.บ.ท. ๕ ประจำปี ๒๕๖๐ 04-01-2017
     ประชาสัมพันธ์การสำรวจที่ดินตามแบบแสดงรายการที่ดิน ภ.บ.ท.5 ประจำปี 2560 04-01-2017
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรึก หมู่ที่ 3 (สี่แยกบ้านนายน... 29-12-2016
     ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 28-10-2016
     ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 14-10-2016
     ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 14-10-2016
     ประกาศคู่มือการปฏิบัติงานกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ 04-10-2016
     ประชาสัมพันธ์แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว 04-10-2016
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 28-09-2016
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายปากทางเข้าดอนไพล) 06-09-2016
     การประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ 30-08-2016
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านใหม่หนองปรึก หมู๋ที่ 15 (สายบ้านคุณสว่างถึงสามแย... 23-08-2016
     ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย 09-08-2016
     ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องโรคเอดส์ 03-08-2016
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 14 (ต่อจากสายเดิม สายสามแยกไร่นายเร... 25-07-2016
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 14 (สามแยกไร่นายเรศ) 21-07-2016
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านปอพราน หมู่ที่ 1 (สายศาลปู่ ตา ถึง วัดปอพราน) 21-07-2016
     ประกาศการกำหนดราคากลางครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 15-07-2016
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านใหม่ดอนเกตุ หมู่ที่ 12 (สายกลางบ้าน) 12-07-2016
     ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี2560-2562 31-05-2016
     ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนหัวสะพาน หมู่ที่ 13 (สายบ้านนายวงถึบ้านน... 17-05-2016
     ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งอรุณ หมู่ที่ 8 (สายบ้านนางใกล้รุ่งถึง... 17-05-2016
     ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเกตุ หมู่ที่7 (สายบ้านนายทัศน์ถึงบ้าน... 17-05-2016
     ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) 28-04-2016
     ประกาศ อบต.ทุ่งอรุณ เรื่อกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล 19-04-2016
     ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องสอบราคาจัดซื้อรถบบรทุก (ดีเซล) 11-04-2016
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเกตุ หมู่ที่ 7 (สายจากหน้าบ้านลุงละมุล ... 25-03-2016
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรึก หมู่ที่ 3 (สายบ้านลุงน้อย ถึง ประ... 25-03-2016
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่หนองปรึก หมู่ที่ 15 (สายสามแยกสวนลุงจ้... 24-03-2016
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรึก หมู่ที่ 3 (สายบ้านนางบุญยัง ถึง บ... 24-03-2016
     ประกาศกำหนดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 17-03-2016
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 14 (สายสระน้ำ) 11-03-2016
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 14 (ซอยโคกโจด) 11-03-2016
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านทุ่งอรุณ หมู่ที่ 8 (สายถนนดำ ถึง บ้านนายเบิ้ม) 11-03-2016
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดะแลง หมู่ที่ 11 (สายสามแยกต้นคูณ ถึง บ้านน... 08-03-2016
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนปอแดง หมู่ที่ 9 (สายบ้านพวงมะนาว ถึง คอน... 08-03-2016
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโค้งกระโดน หมู่ที่ 6 (สายจากโครงการเดิมถึงตำบลท่าล... 04-03-2016
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 14 (สายจากแยกถนนโชคชัย ครบุรี ถึง ซุ้ม... 10-02-2016
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังตะแบก หมู่ที่ 4 (สายสามแยกบ้านนายฉะอ้อ... 10-02-2016
     ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเกตุ หมู่ที่ 7 (สายหลังโรงเรียน ถึง บ้าน... 09-02-2016
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโค้งกระโดน หมู่ที่ 6 (ซอยเข้าบ้าน อบต.สุนั... 09-02-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ เรื่อง การยื่นแบบการชำระภาษีโีรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำร... 04-01-2016
     ประชาสัมพันธ์ภาษีบำรุงท้องที่ 04-01-2016
     จดหมายข่าวการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2559 04-01-2016
     ขอให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2559 04-01-2016
     ความรู้เกี่ยวกับภาษีบำรุงท้องที่ 04-01-2016
     ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 09-12-2015
     ขอเชิญร่วมประเพณีลอยกระทง 11-11-2015
     ประกาศการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณให้ปลัดปฏิบัติราชการแทน 01-10-2015
     ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ 16-09-2015
     ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ 10-06-2015
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ เรื่องการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งอรุณ 23-02-2015
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphalt concrete บ้านโนนปอแดง หมู่ที่ 9 (ต่อจากบ้านทุ่งอรุณถ... 23-02-2015
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโกรกน้ำใส หมู่ที่ 2 (สายทางเข้าบ้านนางสาวหนู) 02-02-2015
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphalt concrete บ้านดะแลง หมู่ที่ 11 (จากหมู่บ้านโครงการเดิ... 02-02-2015
     ขอให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๘ 01-01-2015
     ประชาสัมพันธ์ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ประจำปี ๒๕๕๘ 01-01-2015
     ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การชำระเงินภาษี 01-01-2015
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphalt concrete บ้านหนองปรึก หมู่ที่ 3 (สายจากหน้า อบต. ถึง บ... 30-12-2014
     ประกาศการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจร Asphalt Concrete (สายต่อจากบ้านทุ่งอรุณ หมู่ที่ 8 ถึงองค์การบริหารส... 24-12-2014
     ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 24-10-2014
     ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี ประจำปีงบประมาณ2558-2560 30-09-2014
     ความรู้เกี่ยวกับภาษีบำรุงท้องที่ 01-08-2014
     ขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 04-03-2014
     ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 22-01-2014
     ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่ 22-01-2014
     ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การชำระเงินภาษีบำรุงท้องที่ 22-01-2014
     ขอให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2557 22-01-2014
     แจ้งประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2557 22-01-2014
     โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานฯ 31-10-2013
     ผลการดำเนินงาน กองทุน สปสช ไตรมาสที่ 3 ปี 2556 10-07-2013
     ผลการดำเนินงาน กองทุน สปสช ไตรมาสที่ 2 ปี 2556 10-04-2013
     แจ้งชำระค่าภาษี 05-04-2013
     ผลการดำเนินงาน กองทุน สปสช ไตรมาสที่ 1 ปี 2556 30-01-2013
     แจ้งชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 08-01-2013
     ประกาศกำหนดยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีบำรุงท้องที่ 04-01-2013
     กองทุนสวัสดิการชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งอรุณ 11-05-2010


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology