Untitled Document
 

ข้อมูลหมู่บ้านรายชื่อผู้นำหมู่บ้านตำบลทุ่งอรุณ

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

หมู่บ้าน/หมู่ที่

1

ธีรศักดิ์ หมื่นหาญชนะ

ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านปอพราน

หมูที่ 1

2

นางบังอร           ชาติกระโทก

ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านโกรกน้ำใส

หมูที่ 2

3

นางวรรณิสา      งอนกระโทก

ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านหนองปรึก

หมูที่ 3

4

นายไพรัตน์ จากครบุรี

ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านวังตะแบก

หมูที่ 4

5

นายอัครเดช เตชะทัต

ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านสะแกกอง

หมูที่ 5

6

นายสมพร          พูนครบุรี

ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านโค้งกระโดน

หมูที่ 6

7

นายพรมมา        เอิบผักแว่น

ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านดอนเกตุ

หมูที่ 7

8

นายจันทนา แกรงกระโทก

ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านทุ่งอรุณ

หมูที่ 8

9

นายพูน              หงิมกระโทก

ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านโนนปอแดง

หมูที่ 9

10

นายอุเทน           แปรจังหรีด

ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านหนองทองคำ

หมูที่ 10

11

นางกมลชนก ผันกระโทก

ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านดะแลง

หมูที่ 11

12

นายพิพัฒน์         อุปกระโทก

กำนันตำบลทุ่งอรุณ

หมูที่ 12

13

นายเทพบัญชา ทรายกระโทก

ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านหัวสะพาน

หมูที่ 13

14

นายสมชาย นวนกระโทก

ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านหนองโพธิ์

หมูที่ 14

15

นายศักดิ์ชัย ช่องกระโทก

ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านใหม่หนองปรึก

หมูที่ 15

16

นายเกษร ซ่อนกระโทก

ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านใหม่หัวสะพาน

หมูที่ 16

17

นายสุนทร จันทา

ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านใหม่เกตุอรุณทรัพย์

หมูที่ 17

ข้อมูลจำนวนครัวเรือน/ประชากร ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร ประชากรทั้งสิ้น 8,036 คน แยกเป็นชาย 3,904 คน หญิง 4,132 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 116.46 คน / ตารางกิโลเมตร จำนวน 2,600 ครัวเรือน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

ประชากรเพศชาย

ประชากรเพศหญิง

ประชากรรวม

1

บ้านปอพราน

205

248

276

524

2

บ้านโกรกน้ำใส

168

289

278

575

3

บ้านหนองปรึก

181

246

288

541

4

บ้านวังตะแบก

86

127

138

266

5

บ้านสะแกกรอง

108

184

200

387

6

บ้านโค้งกระโดน

91

153

154

308

7

บ้านดอนเกตุ

220

365

346

712

8

บ้านทุ่งอรุณ

152

262

297

560

9

บ้านโนนปอแดง

289

481

484

560

10

บ้านหนองทองคำ

49

78

78

155

11

บ้านดะแลง

136

219

224

443

12

บ้านใหม่ดอนเกตุ

216

288

319

604

13

บ้านหัวสะพาน

175

171

201

375

14

บ้านหนองโพธิ์

88

149

140

285

15

บ้านใหม่หนองปรึก

190

278

321

599

16

บ้านใหม่หัวสะพาน

139

207

225

434

17

บ้านใหม่เกตุอรุณทรัพย์

107

159

163

326

 

รวม

2,600

3,904

4,132

8,036องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology