Untitled Document
 

ตราสัญลักษณ์
     ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ประกอบด้วย ทุ่งนา ต้นตาล ทิวเขาและพระอาทิตย์

     ความหมายของชื่อตำบล ทุ่งอรุณ คือ ตำบลแรกที่มีแสงอาทิตย์สาดส่องลงมาถึงหลังจากที่ดวงอาทิตย์โผล่พ้นแนวทิวเขาแล้ว และเป็นตำบลที่มีความชุ่มชื้นสามารถทำนาได้ทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล และประกอบอาชีพทางการเกษตรได้ตลอดปีเนื่องจากมีคลองชลประทานไหลผ่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology