ดาวน์โหลด
 กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 งานจัดซื้อจัดจ้าง
 งานการเงินและบัญชี
 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนป้องกันการทุจริต
 งานบริหารงานบุคคล

รายงานการประชุมงานกิจการสภา
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งอรุณ สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1
 - รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งอรุณ สมัยวิสามัญที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1
 - รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งอรุณ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1
 - รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งอรุณ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2
 -  รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งอรุณ สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1
 - รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งอรุณ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
 - รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งอรุณ ครั้งแรก ประจำปี 2565
 - รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งอรุณ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1
 - รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งอรุณ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2
 - รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งอรุณ สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1
 - รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งอรุณ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1
 - รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งอรุณ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
 - รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งอรุณ สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
 - รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งอรุณ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
 - รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งอรุณ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2
 - รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งอรุณ สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
 - รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งอรุณ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1
 -  รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งอรุณ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1
 - รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งอรุณ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology