ดาวน์โหลด
 กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 งานจัดซื้อจัดจ้าง
 งานการเงินและบัญชี
 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนป้องกันการทุจริต

รายงานการประชุมงานกิจการสภา
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งอรุณ สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1
 - รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งอรุณ สมัยวิสามัญที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1
 - รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งอรุณ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1
 - รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งอรุณ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2
 -  รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งอรุณ สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1
 - รายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งอรุณ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 และ 082-8718474 แฟ็กส์ 044-761050 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology