ดาวน์โหลด
 กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 งานจัดซื้อจัดจ้าง
 งานการเงินและบัญชี
 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนป้องกันการทุจริต
 งานบริหารงานบุคคล

คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงาน/มาตรฐานการให้บริการ
หัวข้อดาวน์โหลด
 - คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงาน
 - คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนายควาสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 - คู่มือประชาชนการจัดเก็บภาษี
 - คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง
 - คู่มือปฏิบัติงานธุรการ
 - คู่มือประชาชนการขออนุญาตก่อสร้าง
 - คู่มือปฏิบัคิงานธุรการกองช่าง
 - แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ.๒๕๖๕
 - แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ประจำปี 2565
 - สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ประจำปีงบประมาณ 2565
 - คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส
 - คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 - คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์
 - คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - แบบรับรองการครอบครองที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธฺื
 - คู่มือสำหรับประชาชน:การขออนุญาตก่อสร้าง
 - คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology