ดาวน์โหลด
 กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 งานจัดซื้อจัดจ้าง
 งานการเงินและบัญชี
 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนป้องกันการทุจริต
 งานบริหารงานบุคคล

งานสาธารณสุข
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานสำรวจข้อมูลตลาดหมู่บ้าน-ชุมชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
 - ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในตำบลทุ่งอรุณ
 - แบบสำรวจข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ปีงบประมาณ 2565
 - รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลทุ่งอรุณ 2565
 - คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ที่ 152/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการควบคุมยาสูบในหน่วยงาน
 - โครงการประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน ปีที่ 3
 - โครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง โรค เบาหวานและความดันโลหิตสูง ในชุมชน ม.2
 - โครงการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยหน้ากากอนามัยและชุดตรวจ ATK
 - โครงการสร้างสุขภาพผู้สูงอายุสดใสหัวใจแจ๋วประจำปี 2565
 - โครงการเกษตรกรตำบลทุ่งอรุณปลอดโรค ปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตร
 - โครงการควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด19) ในชุมชน
 - โครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง โรค เบาหวานและความดันโลหิตสูง ในชุมชน ม.1
 - โครงการ ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง โรค เบาหวานและความดันโลหิตสูง ในชุมชน ม.13
 - โครงการ ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง โรค เบาหวานและความดันโลหิตสูง ในชุมชน ม.16
 - โครงการ ส่งเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคน ปีที่ 6
 - โครงการ ออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพในการเต้นบาสโลบ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
 - จัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด 19
 - ตรวจคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กรณีพบผู้ป่วยโควิดจากร่วมโครงการเสริมสร้างจริยธรรม
 - ตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งอรุณ ด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนปฏิบัติงาน
 - กิจกรรมทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ป้องกัน โรคมือเท้าปาก
 - กิจกรรมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ อาคารสำนักงานอบต.ทุ่งอรุณ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19
 - มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงสูง จากเชื้อโควิด19
 - ข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566
 - โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย
 - ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนห้ามเผาขยะ เศษวัชพืช สิ่งปฏิกูล ริมข้างทาง
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.๒๕๖๕
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ เรื่อง นโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่65
 - การเฝ้าระวัง สถานการณ์การบริโภคยาสูบ
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology