ดาวน์โหลด
 กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 งานจัดซื้อจัดจ้าง
 งานการเงินและบัญชี
 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนป้องกันการทุจริต
 งานบริหารงานบุคคล

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏฏิบัติราชการ
 - พึงพอใจในการให้บริการ
 - ข้อมูลการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564
 - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปี2563
 - สรุปผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ ณ จุดบริการ อบต.ทุ่งอรุณ ประจำปี 2564
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology