ดาวน์โหลด
 กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 งานจัดซื้อจัดจ้าง
 งานการเงินและบัญชี
 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนป้องกันการทุจริต
 งานบริหารงานบุคคล

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานผลการประเมินความเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
 - รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง อบต.ทุ่งอรุณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นเกี่ยวข้องสินบน 2567
 - รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและประพฤติมิชอบประจำปีพ.ศ.๒๕๖๖
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology