ดาวน์โหลด
 กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 งานจัดซื้อจัดจ้าง
 งานการเงินและบัญชี
 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนป้องกันการทุจริต

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564
 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564
 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565
 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565
 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟักท์ติกคอนกรีตบ้านสะแกกรอง หมู่ที่ 5
 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบลทุ่งอรุณ บ้านใหม่ดอนเกตุ หมู่ที่ 12
 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่หัวสะพาน หมู่ที่16
 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสะแกกรอง หมู่ที่ 5 จากคลองชลประทานเข้าวัดป่า
 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โกรกน้ำใส หมู่ที่ 2
 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ บ้านดอนเกตุ หมู่ที่ 7
 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสะแกกรอง หมู่ที่ 5 จากนานายเล็กถึงนานางรัตน์
 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านปอพราน หมู่ที่ 1 สายรอบหมู่บ้าน
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่หัวสะพาน หมู่ที่ 16 สายบ้านนางติ๋มถึงบ้านางธีร์
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ห บ้านใหม่อรุณทรัพย์ หมู่ที่ 17 จากบ้านผู้ใหญ่ถึงบ้านนางปั่น
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 13 สายบ้านนายเก็ต
 - เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านปอพราน หมู่ที่ 1 สายรอบหมู่บ้าน
 - เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกรกน้ำใส หมู่ที่2 รอบสระน้ำประปา 2 ด้าน ต่อจากเดิม
 - เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ บ้านดอนเกตุ หมู่ที่ 7 หน้าศาลาประชาคมบ้านดอนเกตุ
 - เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่หัวสะพาน หมู่ที่ 16 สายบ้านนางแฉ่ถึงสะพานมูล
 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งอรุณ หมู่ที่ 8 สายบ้านนายประสิทธิ์ถึงชลประทานป่าช้า
 - เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งอรุณ หมู่ที่ 8 สายบ้านนายประสิทธิ์ถึงชลประทานป่าช้า ตำบลทุ่งอรุณ
 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565
 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565
 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาสะอาดด้วยระบบประปาป็อกแท็งค์ขนาดใหญ่ บริเวณบ้านโนนปอแดง หมู่ที่ 9
 - ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
 - ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาสะอาดด้วยระบบประปาแบบป็อกแท็งค์ บริเวณบ้านโนนปอแดง หมู่ที่ 9
 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565
 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565
 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองทองคำ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองทองคำ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชับ จังหวัดนครราชสีมา
 - เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะ โครงการสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านปอพราน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโกรกน้ำใส หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโกรกน้ำใส หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโกรกน้ำใส หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโกรกน้ำใส หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองทองคำ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองทองคำ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดะแลง หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดะแลง หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565
 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566
 - ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
 - ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 และ 082-8718474 แฟ็กส์ 044-761050 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology