ดาวน์โหลด
 กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 งานจัดซื้อจัดจ้าง
 งานการเงินและบัญชี
 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนป้องกันการทุจริต
 งานบริหารงานบุคคล

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564
 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564
 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565
 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565
 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟักท์ติกคอนกรีตบ้านสะแกกรอง หมู่ที่ 5
 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบลทุ่งอรุณ บ้านใหม่ดอนเกตุ หมู่ที่ 12
 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่หัวสะพาน หมู่ที่16
 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสะแกกรอง หมู่ที่ 5 จากคลองชลประทานเข้าวัดป่า
 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โกรกน้ำใส หมู่ที่ 2
 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ บ้านดอนเกตุ หมู่ที่ 7
 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสะแกกรอง หมู่ที่ 5 จากนานายเล็กถึงนานางรัตน์
 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านปอพราน หมู่ที่ 1 สายรอบหมู่บ้าน
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่หัวสะพาน หมู่ที่ 16 สายบ้านนางติ๋มถึงบ้านางธีร์
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ห บ้านใหม่อรุณทรัพย์ หมู่ที่ 17 จากบ้านผู้ใหญ่ถึงบ้านนางปั่น
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 13 สายบ้านนายเก็ต
 - เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด บ้านปอพราน หมู่ที่ 1 สายรอบหมู่บ้าน
 - เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกรกน้ำใส หมู่ที่2 รอบสระน้ำประปา 2 ด้าน ต่อจากเดิม
 - เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ บ้านดอนเกตุ หมู่ที่ 7 หน้าศาลาประชาคมบ้านดอนเกตุ
 - เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่หัวสะพาน หมู่ที่ 16 สายบ้านนางแฉ่ถึงสะพานมูล
 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งอรุณ หมู่ที่ 8 สายบ้านนายประสิทธิ์ถึงชลประทานป่าช้า
 - เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งอรุณ หมู่ที่ 8 สายบ้านนายประสิทธิ์ถึงชลประทานป่าช้า ตำบลทุ่งอรุณ
 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565
 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565
 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาสะอาดด้วยระบบประปาป็อกแท็งค์ขนาดใหญ่ บริเวณบ้านโนนปอแดง หมู่ที่ 9
 - ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
 - ประกาศ เปิดเผยราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำประปาสะอาดด้วยระบบประปาแบบป็อกแท็งค์ บริเวณบ้านโนนปอแดง หมู่ที่ 9
 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565
 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565
 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองทองคำ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองทองคำ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชับ จังหวัดนครราชสีมา
 - เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะ โครงการสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านปอพราน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโกรกน้ำใส หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโกรกน้ำใส หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโกรกน้ำใส หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโกรกน้ำใส หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองทองคำ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองทองคำ หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดะแลง หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดะแลง หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565
 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566
 - ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
 - ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566
 - ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
 - ประกาศผู้ชนะรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 (สายซอยบ้านผู้ช่วยแต๋น) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราขสีมา
 - ประกาศผู้ชนะปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (สายหน้าวัดหนองปรึก) ตำบลทุ่งรอุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - ประกาศผู้ชนะถนนหินคลุกพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 8(จากลานมันสุชาติถึงท่อมุด)ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - ประกาศผู้ชนะถนนหินคลุก หมู่ที่ 14 (สายแยกนานายศักดิ์) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - ประกาศผู้ชนะถนนหินคลุก หมู่ที่ 13 (สายนานายน้อย) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - ประกาศผู้ชนะถนนหินคลุก หมู่ที่ 13 (สายชลประทานถึงนานายเล็ก) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - ประกาศผู้ชนะถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 (สายจากสระน้ำถึงลำมูล)ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - ประกาศผู้ชนะถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 (บ้านนางประกอบ เฉิดกระโทกถึงนายจรูญ ชู้กระโทก) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - ประกาศผู้ชนะถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 (สายคลองมอญตลอดสาย) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - ประกาศผู้ชนะถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 (สาย38 เลียบ2ฝั่งเหมืองตลอดสาย) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - ประกาศผู้ชนะถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 (จากบ้านนายหวองถึงถนนชลประทาน 44) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราขสีมา
 - ประกาศผู้ชนะถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 15 (สายบ้านนายเอ๋) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - ประกาศผู้ชนะถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 1 (จากบ้านนายไพศาลถึงนานายมนูญ) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - ประกาศผู้ชนะถนนดินและหินคลุก หมู่ที่ี 12 จากเหมืองชลประทานไปถนนสายโชคชัยถึงครบุรี ทางทิศใต้ ต ทุ่งอรุณ อ โชคชัย จ นครราชสีมา
 - ประกาศผู้ชนะถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 (สายบ้านนายสนั่น ไผจังหรีด) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - ประกาศผู้ชนะถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 (สายบ้านนายสงบถึงบ้านนางกลอย) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - ประกาศผู้ชนะถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 (สายบ้าอาจิตร อานองเป็นเส้นทางสาธารณะ) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - ประกาศผู้ชนะถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 (สายแยกบ้านผู้ช่วยกรุง) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - ประกาศผู้ชนะถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (สายบ้านนางจรถึงบ้านนางมณี) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - ประกาศผู้ชนะถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 (สายบ้านน.ส.เพียงใจถึงบ้านสมคิด) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - ประกาศผู้ชนะถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (สายซอย1ทางเข้าบ้านนายมานพ) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - ประกาศผู้ชนะถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 (สายบ้านนายสมจิตรกรุยกระโทกถึงหน้าบ้านนายชะนู ชาติเกษม) ต ทุ่งอรุณ อ โชคชัย จ นครราชสีมา
 - ประกาศผู้ชนะถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (สายบ้านผู้ช่วยเรณูถึงบ้านลุงสวัสดิ์) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - ประกาศผู้ชนะถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (สายซอยบ้านนายแก่น) ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - ประกาศผู้ชนะ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 (สายบ้านนายสมรชนสายแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง) ต ทุ่งอรุณ อ โชคชัย จ นครราชสีมา
 - ประกาศผุ้ชนะถนนคสล หมู่ 17 (จากหน้าบ้านนายเนตรถึงประตูน้ำชลประทาน สายคลอง 39 โนนตาล) ต ทุ่งอรุณ อ โชคชัย จ นครราชสีมา
 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
 - ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566
 - ผลการจัดซื้อจัดจ้างและปัญหาอุปสรรคแนวทางแก้ไข ประจำปีงบประมาณ 2565
 - ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบ ๖ เดือน (ต.ค.๕๖ -มี.ค.๖๖)
 - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
 - ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566
 - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดะแลง หมู่ที่ 11 สายสระน้ำดะแลงถึงไร่นายสมาน
 - ประกาศผู้ชะนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างบันไดคลส ลงสระน้ำพร้อมหินเรียงคันสระภายในบริเวณสระน้ำหลังอบต ทุ่งอรุณ หมู่ที่ 9
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ดอนเกตุ หมู่ที่ 12 สายทางข้นเขาดอนเกตุ
 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงห้องน้ำบริเวณโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567
 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology