ดาวน์โหลด
 กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 งานจัดซื้อจัดจ้าง
 งานการเงินและบัญชี
 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนป้องกันการทุจริต
 งานบริหารงานบุคคล

จริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
 - คำสั่ง อบต.ทุ่งอรุณ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม พ.ศ 2566
 -  แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ของ อบต.ทุ่งอรุณ(Do's &Don'ts)
 - รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมโครงการคุณธรรมจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ พ.ศ.2566
 - การรายงานผลการนำผลการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 - ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
 - ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
 - ประมวลจริยธรรมพนักงานท้องถิ่น
 -  คำสั่ง อบต.ทุ่งอรุณ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม พ.ศ 2567
 - ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
 - รายงานผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ2567
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology