ดาวน์โหลด
 กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 งานจัดซื้อจัดจ้าง
 งานการเงินและบัญชี
 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนป้องกันการทุจริต
 งานบริหารงานบุคคล

งานประชาสัมพันธ์
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประชาสัมพันธ์ การทำถังขยะะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน
 - การออกพื้นที่เพื่อบริการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 - ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
 - ขยายกำหนดเวลาดำเนินการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 - การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - ประกาศแจ้งจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนกันยายน 2566
 - กำหนด วันเวลาและสถานที่ดำเนินการโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
 - ประเมินหน่วยงาน EIT
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology