ดาวน์โหลด
 กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 งานจัดซื้อจัดจ้าง
 งานการเงินและบัญชี
 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนป้องกันการทุจริต
 งานบริหารงานบุคคล

หนังสือเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
หัวข้อดาวน์โหลด
 - หนังสือเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญที่ 1/2565 ครั้งที่ 1
 - หนังสือเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1/2565 ครั้งที่ 1
 - หนังสือเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 1
 - หนังสือเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1/2566 ครั้งที่ 1
 - หนังสือเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2/2565 ครั้งที่ 1
 - หนังสือเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 1
 - หนังสือเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 2
 - หนังสือเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4/2565 ครั้งที่ 1
 - หนังสือเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2/2566 ครั้งที่ 1
 - หนังสือเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1/2566 ครั้งที่ 1
 - หนังสือเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2566 ครั้งที่ 1
 - หนังสือเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3/2566 ครั้งที่ 2
 - หนังสือเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4/2566 ครั้งที่ 1
 - หนังสือเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1/2567 ครั้งที่ 1
 - หนังสือเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2/2567 ครั้งที่ 1
 - หนังสือเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2/2567 ครั้งที่ 2
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology