ดาวน์โหลด
 กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 งานจัดซื้อจัดจ้าง
 งานการเงินและบัญชี
 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนป้องกันการทุจริต
 งานบริหารงานบุคคล

การจัดการร้องเรียนทุจริต
หัวข้อดาวน์โหลด
 - คู่มือจัดการการร้องเรียนทุจริต
 - ประกาศเจตจำนง
 - นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
 - สรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 - บัญชีสรุปเรื่องการร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 - บัญชีสรุปเรื่องการร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 - เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
 - เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ปี 2562
 - นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2562
 - ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตปี 2564
 - สรุปเรื่องการร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 64
 - สรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตภาครัฐปี2563
 - มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ปี2564
 - การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต
 - รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี 2564
 - สรุปเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 - สรุปแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ๒๕๖๔ – 31 มีนาคม ๒๕๖๔)
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ปี 2565
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2565
 - ประกาศ เรื่อง มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรม ปี2565
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2565 - 2568)
 - ผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
 - ผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
 - รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 - บัญชีสรุปเรื่องการร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 - สรุปเรื่องการร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ 6เดือน
 - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งอรุณ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 - ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น
 - รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 (รอบ12เดือน)
 - รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 (รอบ6เดือน)
 - รายงานสรุปผลข้อร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)
 - การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology