ดาวน์โหลด
 กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 งานจัดซื้อจัดจ้าง
 งานการเงินและบัญชี
 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนป้องกันการทุจริต
 งานบริหารงานบุคคล

แผนการดำเนินงาน
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 2563
 - แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 - ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
 - แต้งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน ปี 2564
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
 - คำสั่ง อบต.ทุ่งอรุณ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 65
 - คำสั่ง อบต.ทุ่งอรุณ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต.ทุ่งอรุณ
 - คำสั่ง อบต.ทุ่งอรุณ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน อบต. ปี 65
 - ประกาศ อบต.ทุ่งอรุณ เรื่อง ใช้แผนดำเนินงาน ปี 65
 - ประกาศ อบต.ทุ่งอรุณ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผน พัฒนาท้องถิ่นปี 65
 - แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566
 - แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565
 - แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
 - แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ปี 2565 (จ่ายขาดเงินสะสม)
 - คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ ที่ 152/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการควบคุมยาสูบในหน่วยงาน
 - แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 เพิ่มเติม(ฉบับที่1)
 - แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม(ครั้งที่2/2566)
 - แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 - แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2566)
 - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 - รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology