ดาวน์โหลด
 กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 งานจัดซื้อจัดจ้าง
 งานการเงินและบัญชี
 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนป้องกันการทุจริต

แผนการดำเนินงาน
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 2563
 - แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 - ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
 - แต้งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน ปี 2564
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
 - คำสั่ง อบต.ทุ่งอรุณ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 65
 - คำสั่ง อบต.ทุ่งอรุณ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต.ทุ่งอรุณ
 - คำสั่ง อบต.ทุ่งอรุณ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน อบต. ปี 65
 - ประกาศ อบต.ทุ่งอรุณ เรื่อง ใช้แผนดำเนินงาน ปี 65
 - ประกาศ อบต.ทุ่งอรุณ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผน พัฒนาท้องถิ่นปี 65
 - แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566
 - แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565
 - แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
 - แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ปี 2565 (จ่ายขาดเงินสะสม)
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 และ 082-8718474 แฟ็กส์ 044-761050 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology