ดาวน์โหลด
 กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 งานจัดซื้อจัดจ้าง
 งานการเงินและบัญชี
 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนป้องกันการทุจริต
 งานบริหารงานบุคคล

รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2563
 - บันทึกข้อความ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2563
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 - ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี2563
 - รายงานผลการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 - ประกาศ อบต.ทุ่งอรุณ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผน พัฒนาท้องถิ่นปี 64
 - ประกาศ เรื่องสรุปผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570 ปรจำปีงบประมาณ2566
 - ประกาศ เรื่องสรุปผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ประจำปี 2566
 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 - รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปรเะจำปีงบประมาณ 2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology