ดาวน์โหลด
 กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 งานจัดซื้อจัดจ้าง
 งานการเงินและบัญชี
 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนป้องกันการทุจริต
 งานบริหารงานบุคคล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่5 (พ.ศ 2561-2565) เปลี่ยนปลงครั้งที่1/2566
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่3/2566
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology