ดาวน์โหลด
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวข้อดาวน์โหลด
 - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 - แผนพัฒนาบุคลากร 2563
 - หลักเกณฑ์การบริหาร
 - รายงานผลการบริหารประจำปี 2563
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 64
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 และ 082-8718474 แฟ็กส์ 044-761050 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology