ดาวน์โหลด
 กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 งานจัดซื้อจัดจ้าง
 งานการเงินและบัญชี
 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

แผนการดำเนินงาน
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 2563
 - แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 - ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
 - แต้งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน ปี 2564
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
 - คำสั่ง อบต.ทุ่งอรุณ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 65
 - คำสั่ง อบต.ทุ่งอรุณ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต.ทุ่งอรุณ
 - คำสั่ง อบต.ทุ่งอรุณ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน อบต. ปี 65
 - ประกาศ อบต.ทุ่งอรุณ เรื่อง ใช้แผนดำเนินงาน ปี 65
 - ประกาศ อบต.ทุ่งอรุณ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผน พัฒนาท้องถิ่นปี 65
 - แผนดำเนินงาน ปี 65
 - รายงานผลการดำเนินงาน การติดตาและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี.65
 - แผนดำเนินงาน ปี 65
 - แผนดำเนินงาน ปี 65 (2)
 - แผนดำเนินงาน ปี 65 (3)
 - แผนดำเนินงาน ปี 65 (4)
 - แผนดำเนินงาน ปี 65 (5)
 - แผนดำเนินงาน ปี 65 (6)
 - แผนดำเนินงาน ปี 65 (7)
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 และ 082-8718474 แฟ็กส์ 044-761050 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology