ดาวน์โหลด
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.

คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงาน
หัวข้อดาวน์โหลด
 - คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงาน
 - คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง
 - คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนายควาสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 และ 082-8718474 แฟ็กส์ 044-761050 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology