ดาวน์โหลด
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.

หัวข้อดาวน์โหลด
 - คู่มือจัดการการร้องเรียนทุจริต
 - ประกาศเจตจำนง
 - นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
 - สรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 และ 082-8718474 แฟ็กส์ 044-761050 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology