ดาวน์โหลด
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.

รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2563
 - บันทึกข้อความ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2563
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 - ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปี2563
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 และ 082-8718474 แฟ็กส์ 044-761050 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology