โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายศิวากร จวบกระโทก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
 
นายบุญสม งบกระโทก
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
 
นายพิสิษฐ์ พงศ์พัชรพร
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ

 
นายสมาน ก่ำกระโทก
สมาชิก อบต.หมู่ 1
 
นางศิริขวัญ บูรัมย์
สมาชิก อบต.หมู่ 1
 
นายบุญเลิศ ชุมกระโทก
สมาชิก อบต.หมู่ 2
 
นายพิเชษฐ์ ชุมกระโทก
สมาชิก อบต.หมู่ 2
 
นายพลากร สินธุวงสานนท์
สมาชิก อบต.หมู่ 3
 
นายอ๊อต ชุ่มจังหรีด
สมาชิก อบต.หมู่ 3
 
นายแปว จากครบุรี
สมาชิก อบต.หมู่ 4
 
นางเพ็ญศรี รัตนอุไร
สมาชิก อบต.หมู่ 4
 
นายบุญสม งบกระโทก
สมาชิก อบต.หมู่ 5
 
นายบุญส่ง ฉวยกระโทก
สมาชิก อบต.หมู่ 5
 
นายประจักษ์ สารคามครบุรี
สมาชิก อบต.หมู่ 6
 
นางสุนันทา ช้อนกระโทก
สมาชิก อบต.หมู่ 6
 
นายจันทร์ เอิบผักแว่น
สมาชิก อบต.หมู่ 7
 
นายแสงชัย เถาะกระโทก
สมาชิก อบต.หมู่ 7
 
นายจำลอง ฉุนกระโทก
สมาชิก อบต.หมู่ 8
 
นายมานพ ดาดผักแว่น
สมาชิก อบต.หมู่ 8
 
นายสุริน จินดาทะเล
สมาชิก อบต.หมู่ 9
 
นายสงวน เงียบกระโทก
สมาชิก อบต.หมู่ 9
 
นายสวั่น แปรจังหรีด
สมาชิก อบต.หมู่ 10
 
นางมาลี ไผครบุรี
สมาชิก อบต.หมู่ 10
 
นายศิวากร จวบกระโทก
สมาชิก อบต.หมู่ 11
 
นางกมลชนก ผันกระโทก
สมาชิก อบต.หมู่ 11
 
นายสุนทร จันทา
สมาชิก อบต.หมู่ 12
 
นายชัยณรงค์ ชุบกระโทก
สมาชิก อบต.หมู่ 12
 
นายสวาด แคล้วกระโทก
สมาชิก อบต.หมู่ 13
 
นายสุขสันติ ซ้อนกระโทก
สมาชิก อบต.หมู่ 13
 
นายสมชาย นวนกระโทก
สมาชิก อบต.หมู่ 14
 
นายถวิล คล้ายจินดา
สมาชิก อบต.หมู่ 14
 
นายพั่ว เปลี่ยนกระโทก
สมาชิก อบต.หมู่ 15
 
นางปราณี มิ่มกระโทก
สมาชิก อบต.หมู่ 15
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 และ 082-8718474 แฟ็กส์ 044-761050 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology