ดาวน์โหลด
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.

ข้อบัญญัติงบประมาณ
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
 - ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564
 - อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
 - งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 และ 082-8718474 แฟ็กส์ 044-761050 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology