ดาวน์โหลด
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏฏิบัติราชการ
 - พึงพอใจในการให้บริการ
 - ข้อมูลการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564
 - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ปี2563
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 และ 082-8718474 แฟ็กส์ 044-761050 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology