โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายพิสิษฐ์ พงศ์พัชรพร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
 
นางจิรานุวัฒน์ สง่าแรง
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
นายรัตนโชติ วัฒนะ
นักพัฒนาชุมชน
 
นางสาวประภัสสร ไชยโยธา
เจ้าพนักงานธุรการ
 
พันจ่าเอกเอกวัฒน์ ซึมกระโทก
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นายวิชาญ คำภา
นักวิชาการเกษตร
 
นางสาวอันณ์ฉัตร วีรภัทรชยังกูร
บุคลากร
 
นายพงศกร อินธิยศ
นิติกร
 
นายพิเชษฐ์ เชื่อมกระโทก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
นายสมร ดันกระโทก
ยาม
 
นายเลี่ยว เชือกกระโทก
คนงานทั่วไป
 
นายปราโมทย์ สวยกระโทก
คนงานทั่วไป
 
นายรณวัฒน์ ช่วยกระโทก
คนงานทั่วไป
 
นายสุเทพ รัตนอุไร
พนักงานขับรถ
 
นายณัฐวุฒิ ทองครบุรี
คนงานทั่วไป
 
นางกัญญาวีร์ กลิ่นวิชัย
คนงานทั่วไป
 
นายชาตรี เชือกกระโทก
คนงานทั่วไป
 
นายวัน ไชยกระโทก
คนงานทั่วไป
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 และ 082-8718474 แฟ็กส์ 044-761050 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology