โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นางจิรานุวัฒน์ สง่าแรง
หัวหน้าสำนักปลัด โทร095-6167247
 
นายธวัชชัย รัตนธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง 065-2388854
 
นายวิษณุ ใคร่กระโทก
ผู้อำนวยการกองช่าง โทร 096-7710852
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 และ 082-8718474 แฟ็กส์ 044-761050 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology