โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายวิษณุ ใคร่กระโทก
หัวหน้าส่วนโยธา
 
นางอรุณศรี แตงริด
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นายวิทูร โชคบุญศรีเจริญ
นายช่างโยธา
 
นายปรีชา ผิวพันธ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
นายธนาภรณ์ เดชชัยศักดิ์
คนงานทั่วไป
 
นายสิทธิไกร กรุยกระโทก
คนงานทั่วไป
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 และ 082-8718474 แฟ็กส์ 044-761050 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology