โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายธวัชชัย รัตนธรรม
หัวหน้าส่วนการคลัง
 
นางประภาพรรณ ขวัญกระโทก
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
นางสาวนุชเนศวร์ วิเศษคร้อ
นักวิชาการพัสดุ
 
นางรุ่งนภา มิ่มกระโทก
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นางอารีย์ คงกระโทก
เจ้าพนักงานพัสดุ
 
นางภวดี วัฒนะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 
นางน้ำอ้อย ชุมตระกูลรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 
นางสาวอำภา สินจังหรีด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
 
นางสาววารุณี ไสวครบุรี
คนงานทั่วไป
 
นางสาวพรพัชชา ซุยกระโทก
คนงานทั่วไป
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 และ 082-8718474 แฟ็กส์ 044-761050 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology