โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายธวัชชัย รัตนธรรม
รักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษา
 
นางสาวรจนา คำมะภา
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวอรอนงค์ สุนทรรัตน์
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางศรีนวล นารถสูงเนิน
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางสุภาภรณ์ ประทุมพันธ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางสุภาพรรณ ชุ่มจังหรีด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวหยาดพิรุณ ซวงกระโทก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางบังอร เอิบผักแว่น
นักการภารโรง
 
นางสาวลลิตา เชือกกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 และ 082-8718474 แฟ็กส์ 044-761050 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology