ดาวน์โหลด
 กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 งานจัดซื้อจัดจ้าง
 งานการเงินและบัญชี
 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนป้องกันการทุจริต
 งานบริหารงานบุคคล

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนพัฒนาท้องถิ่น
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนพัฒนาฯ 2563
 - แผนพัฒนา 64
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ส่วนที่ 1
 - เรียกประชุมสภา อบต.ทุ่งอรุณ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
 - เปิดเผยราคากลางโครงการสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านปอพราน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology