ดาวน์โหลด
 กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 งานจัดซื้อจัดจ้าง
 งานการเงินและบัญชี
 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนพัฒนาท้องถิ่น
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนพัฒนาฯ 2563
 - แผนพัฒนา 64
 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๕
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ส่วนที่ 1
 - เรียกประชุมสภา อบต.ทุ่งอรุณ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
 - ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2
 


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-756530 และ 082-8718474 แฟ็กส์ 044-761050 E-mail:admin@thungaroon.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology